Здоров'я населення України, зокрема молодi, на сьогоднi є не найкращим. Основний показник здоров'я нацiї – тривалiсть життя. В Українi, за даними Держкомстату, тривалiсть життя чоловiкiв – 57 рокiв, жiнок – 63 роки. Тодi як в економiчно розвинених країнах, таких як США, Японiя, Францiя, Норвегiя, Швецiя, Канада тощо, тривалiсть життя на 10–15 рокiв бiльша.

Останнiм часом рiзко зросла захворюванiсть усiх верств населення, зокрема: на гiпертонiю – утричi, стенокардiю – у 2,4 рази, iнфаркту мiокарда – на 30%, зареєстровано понад 670 тис. хворих на туберкульоз.

Здоровий спосiб життя як система поведiнки людей спрямована на постiйне фiзичне вдосконалення, дотримання культури харчування i стосункiв, повноцiнне сiмейне життя, високу творчу активнiсть, високоморальне ставлення до навколишнього середовища, людей i самих себе.

Система освiти має дати кожнiй людинi можливiсть реалiзувати себе професiйно вiдповiдно до iнтересiв, здiбностей та особистих якостей. На сьогоднi є двi концепцiї для загальноосвiтнiх закладiв: профiльної освiти та профiльного навчання. Типовi навчальнi плани ВУЗiв, основної i старшої школи передбачають реалiзацiю освiтнiх галузей базового навчального плану через навчальнi предмети i курси. Вони охоплюють iнварiантну складову, сформовану на державному рiвнi, що є спiльною для всiх загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування та форми власностi, та варiативну, в якiй передбаченi додатковi години на предмети i курси за вибором, факультативи, iндивiдуальнi та груповi заняття.

Профiльне навчання – вид диференцiйованого навчання, який передбачає урахування освiтнiх потреб, нахилiв та здiбностей учнiв i створення умов для навчання студентiв чи старшокласникiв вiдповiдно до їхнього професiйного самовизначення, що забезпечується за рахунок змiн у цiлях, змiстi, структурi та органiзацiї навчального процесу.

Загальноосвiтнi школи створюють рiзнi профiлi навчання шляхом комбiнацiї базових, профiльних предметiв та курсiв за вибором. Таким чином забезпечується гнучка система профiльного навчання, яка дає старшокласниковi змогу обрати iндивiдуальну освiтню програму.

На початку третього тисячолiття, коли у складнiй екологiчнiй ситуацiї вiдбувається значне зниження життєвих сил органiзму, коли бiльшiсть смертей трапляється внаслiдок серцево-судинних захворювань, i людство стоїть на межi поступового вимирання, люди мають докорiнно переглянути споживацький пiдхiд до свого здоров'я i переорiєнтуватися на ведення здорового способу життя.

Програма курсу за вибором «Вiдичнi знання про здоров'я» розроблена з метою забезпечення профiльної прикладної та початкової професiйної спецiалiзацiї майбутнього спецiалiста з основ здоров'я та фiзичної культури.

Вiдичнi знання про здоров'я як «наука життя» грунтуються на фiлософiї санкг’ї та йоги. Санкг’я становить фiлософську основу йоги, а йога охоплює засоби досягнення мети.

Вiдродження аюрвiди в межах iндiйської оздоровчої системи почалося тiльки наприкiнцi XIX – початку XX ст. Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я (ВООЗ) також визнала значення аюрвiди помiж iнших систем i закликала спецiалiстiв використовувати її у своїй практицi.

Мета курсу – ознайомити з основами вiдичних знань – загальнолюдських цiнностей минулого, аюрвiди – науки про життя, що складає практичну частину вiдичних знань про властивостi матерiї та вплив природних явищ на єднiсть органiв чуття, розуму i душi, розглядає щастя i благополуччя людини як стан гармонiйної взаємодiї особистостi та свiту навколо неї; профiлактики деяких захворювань; забезпечення гармонiйного духовного та фiзичного виховання дитини.

Змiст курсу орiєнтований на формування ключових компетентностей: соцiальних, мотивацiйних та функцiональних. Основними принципами побудови програми є безперервнiсть, цiлiснiсть та особистiсно орiєнтоване спрямування навчально-виховного процесу.

Мета курсу реалiзується шляхом застосування комплексного пiдходу до розв'язання навчальних, оздоровчих та виховних завдань:

 • поглиблене вивчення найважливiших роздiлiв аюрведи, термiнологiї;
 • вивчення способiв виконання фiзичних вправ аюрвiди з метою оздоровчої дiї на функцiї окремих органiв, систем та органiзму загалом;
 • розвиток рухових, психiчних та фiзичних якостей;
 • полiпшення фiзичного стану;
 • виховання вольових, моральних, естетичних та етичних якостей дитини.

Теоретичний компонент програми передбачає засвоєння таких знань як:

 • iсторiя виникнення вiдичних знань як загальнолюдських цiнностей минулого;
 • аюрвiдична фiзiологiя людини – конституцiя тiла;
 • причини виникнення хвороб i зв'язок характеру людини з хворобами;
 • аюрвiдична система харчування як засiб лiкування;
 • правила природного способу життя (режим дня, сон, звички, етикет i поведiнка, практика постiв, тощо) як принцип здоров'я та довголiття;
 • значення мудр (йоги пальцiв), фiзичних вправ, поз тiла i йоги дихання у профiлактицi захворювань;
 • особливостi та значення аюрвiдичного масажу;
 • етикет i поведiнка у вiдичному суспiльствi як важливий чинник духовного прогресу.

Навчальна дисциплiна «Вiдичнi знання про здоров’я» 

 • рiвною мiрою служить теоретичним обгрунтуванням факторiв, що впливають на стан здоров'я;
 • покликана забезпечити практичне впровадження валеологiчних принципiв у середнi й вищi навчальнi заклади.

До практичного компонента програми включена загальна фiзична (стройовi, загальнорозвивальнi та гiмнастичнi вправи) та спецiальна (вправи для розвитку гнучкостi) пiдготовка. Для розвитку специфiчних фiзичних якостей пропонується низка рухливих iгор.

Спецiальна пiдготовка охоплює безпосередньо систему йоги: фiзичнi вправи (асани), вправи пальцiв рук (мудри), процесу дихання (пранаяма), споглядання i концентрацiю розуму та чуттiв (медитацiя), аюрвiдичний масаж та ароматерапiю, методи профiлактики найпоширенiших хвороб.

У вiдичних знаннях практичному компоненту вiдводиться окреме мiсце. Аюрвiдичний пiдхiд полягає в доборi засобiв i методiв впливу на здоров'я людини вiдповiдно до її iндивiдуальних рис характеру та конституцiї тiла. Тут використовуються вправи для балансування енергiї, що рiзняться для певних типiв конституцiї.

Атестацiйний компонент програми передбачає контрольнi тести з метою оцiнювання виконання асан, йоги дихання вiдповiдно до конституцiї тiла, знання йоги, загальної фiзичної пiдготовки (згинання та розгинання рук в упорi лежачи, згинання i розгинання тулуба, вправи для вимiрювання гнучкостi та витривалостi).

Перевагою цих занять є можливiсть диференцiацiї навантаження (добiр вправ залежно вiд типу конституцiї). Крiм того, уроки з вiдичних знань є корисними для дiтей спецiальних медичних груп.

Навчальна дисциплiна «Вiдичнi знання про здоров’я»

 • узагальнює дослiдження багатьох авторiв;
 • истематизує накопиченi знання у цiй областi;
 • розглядає дану проблему з позицiї сучасної фiзiологiї, соцiальної медицини, психогiгiєни з питань харчування, рухової активностi, статевого виховання, впливу шкiдливих звичок.

Навчальний посiбник «Вiдичнi знання про здоров’я»

 • оригiнально написаний, логiчно вибудований й гарно iлюстрований, що робить його доступним для широкого читача;
 • призначений для викладачiв, студентiв педагогiчних i гуманiтарних вузiв, вчителiв середнiх шкiл, учнiв педагогiчних i медичних коледжiв й училищ, фахiвцiв, що займаються вихованням дiтей i пiдлiткiв, психофiзiологiчною реабiлiтацiєю, а також широкого кола читачiв, що цiкавляться проблемами здоров'я.

Навчальна дисциплiна «Вiдичнi знання про здоров’я» впроваджена у навчальний процес з 2003 року на факультетi здоров’я, фiзичної культури i спорту Мiжнародного економiко-гуманiтарного унiверситету iменi академiка Степана Дем’янчука (м. Рiвне) для спецiалiстiв здоров’я та фiзичного виховання, а також з 2007 року на педагогiчному факультетi Рiвненського державного гуманiтарного унiверситету для спецiалiстiв фiзичного виховання.

Теги:

Схожі статті

 • 15.04.2016
  3096

  - Почитайте батьків своїх і утримуйте їх в старості, бо як ви проявите турботу про них, так і

  ...
 • 16.03.2016
  22965

  «Веди – найстародавніший пам’ятник людського розуму, яким розпоряджається людство... Арії

  ...

Медіа