Декiлька рокiв тому було ухвалено програму iнформатизацiї України. Згiдно з програмою передбачено створення єдиної централiзованої системи закупiвлi комп’ютерного обладнання для всiх органiв державної влади. Сiльськi школи практично зрiвнюються з мiськими по рiвню комп’ютеризацiї.

Нова ера iнформацiйних технологiй є перспективною, вона буде поєднувати не лише технологiї, але й створювати новi об’єднання людей на основi технологiй. Інформацiя про переваги вступу України до iнформацiйного суспiльства є об’єктивною.

Але є i недолiки.

В наш час кожна людина знаходиться пiд впливом електомагнiтних випромiнювань (ЕМП) високої та низької частот в iнтервалi вiд 0 до 300 ГГц (гiгагерц). Ця проблема стала однiєю з головних проблем довкiлля, а рiвень впливу негативної дiї ЕМП збiльшується з розвитком науково- технiчної революцiї.

В свiтi росте занепокоєння, викликане можливим негативним впливом ЕМП на людину. Всесвiтня органiзацiя охорони здоров’я в 1996 роцi започаткувала Мiжнародний проект по вивченню впливу ЕМП на людину.

Робоча група Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я з гiгiєнiчни аспектiв користування монiторами та радiотермiналами виявила порушення стану здоров’я при користуваннi пристроями, якi мають електромагнiтне випромiнюваня, найсерйознiшi з яких:

 • погiршення зору;
 • порушення iмунної системи (iмунно- депресивний стан);
 • порушення психоемоцiйної сфери (стресовий синдром, агресивнiсть, дратливiсть, ультрафiолетовий синдром тощо).

Можливий негативний вплив ЕМП на людину вивчався також на Українi. Метою дослiджень останнiх рокiв було довести, що ЕМВ мають у своєму складi чинник, котрий впливає на користувачiв при наявностi сучасних захисних екранiв вiд ЕМВ. Вченi України iдентифiкували цей чинник як торсiоннi поля, котрi супроводжують будь–яке електромагнiтне випромiнювання та являються його iнформацiйною компонентою.

Необхiдно наголосити, що бiльшiсть користувачiв згаданої електроної технiки недооцiнюють проблему негативного впливу на їх органiзм завдяки непомiтностi шкоди, яку завдає ЕМВ та його торсiонна компонента, бо дiють згаданi чинники на наш органiзм, оминаючи органи почуттiв.

Багаторiчнi комплекснi дослiдження умов працi та стану здоров’я користувачiв ПК ( бiльше 1000 працюючих ), виконанi, наприклад, в Харкiвському НДІ гiгiєни працi та професiйних захворювань, установили значну частоту гiперплазiї щитовидної залози (44,3 %), дискоординацiю гормонального та iммунологiчного статусiв, процесiв перекисного окислення лiпiдiв, порушення реологiчних властивостей кровi тощо. Глибина цих порушень виявилась пропорцiональною величинi навантаження з найбiльш яскраво вираженими негативними ефектами у тих, хто працював за комп’ютером по 140-160 годин на мiсяць.

Вплив ЕМВ та її торсiонної копоненти навiть вiдносно слабкого рiвня протягом тривалого часу може викликати раковi захворювання, роздратування, депресiю, iмунно – депресивнi стани, погiршення зору, кольоровiдчуття, гiпоталамiчнi розлади, хвороби Паркiнсона i Альцгеймера тощо.

Продуктивнiсть працi i здоров’я користувачiв комп’ютерiв в великiй мiрi залежать також вiд ступеня iонiзацiї повiтря в межах робочого мiсця користувача. Зростання густини позитивно заряджених iонiв негативно вiдбивається на функцiонуваннi легенiв, вiдтвореннi кровi та нервовiй системи. Експериментально встановлено, що концентрацiя негативно заряджених iонiв в атмосферi навколо монiтора до його вмикання складає 350-620 iонiв\см3. Через 5 хвилин пiсля вмикання монiтора концентрацiя легких негативно заряджених iонiв знижується в 8 разiв, а через три години роботи їхня концентрацiя близька до нуля. Повiтря заповнюється позитивно зарядженими частинками рiзних розмiрiв, що негативно впливає на здоров’я.

Особливо чутливi до впливу на них ЕМВ та її торсiонної компоненти школярi, органiзм яких ще знаходиться в стадiї формування, навiть якщо вони проводять бiля екранiв комп’ютера чи телевiзора всього декiлька годин на тиждень.

Вченi Французької академiї медичних наук встановили: знаходження дитини бiльше 50(!) хвилин на день бiля екрана телевiзора або монiтора ПК зменшує в 1,4 (!) рази здатнiсть запам’ятовувати нову iнформацiю, що пов’язано з впливом електромагнiтного випромiнювання та його торсiонної компоненти на нейроструктури головного мозку.

Проблема захисту користувачiв ПК вiд негативного впливу на них монiторiв є прiоритетною, бо найближчi перспективи впровадження комп’ютерних технологiй у освiтнiх закладах, закладах охорони здоров’я диктують необхiднiсть забезпечення професiйної безпеки користувачiв ПК.

Бiльш детальнiше торкнемося проблеми захисту користувачiв вiд негативного впливу на них монiторiв персональних комп’ютерiв, телевiзорiв тощо за допогою вже вiдомих технiчних засобiв.

Всi методи захисту в самому простому варiантi зводяться до розмежування в просторi джерела випромiнювання i користувача («захист вiдстанню») та обмеження часу безперервної роботи на комп’ютерах всiх iснуючих видiв i модифiкацiй («захист часом»).

Природно, що згаданi методи захисту можуть використовуватись там, де це можливо. У противному разi використовують екранування. В наш час є рiзноманiтнi матерiали i вироби, котрi з них виготовляють, якi мають властивостi екранування вiд електромагнiтних полiв. Проте для кожного дiапазону частот всього електромагнiтного спектра з найбiльшою ефективнiстю можливо використовувати тiльки визначенi матерiали та конструкцiї. Усе це накладає певнi обмеження на систему пасивного захисту, котру необхiдно вибирати, виходячи з конкретних умов.

Як було згадано вище, ЕМВ мають у своєму складi чинник, котрий впливає на користувачiв навiть при наявностi сучасних захисних екранiв вiд ЕМВ. Негативний вплив на здоров’я користувачiв вiд цього чинника можна суттєво зменшити завдяки застосуванню захисного пристрою «ФОРПОСТ-1», розробленого в Нацiональному технiчному унiверситетi України – Київському полiтехнiчному iнститутi за участю фахiвцiв «Спiнор Інтернешнл».

«ФОРПОСТ-1» – продукт новiтнiх технологiй захисту користувачiв персональних комп’ютерiв, телевiзорiв, мобiльних телефонiв, iншої електронної технiки. Використання захисного пристрою забезпечує медико–бiологiчний захист людини, що пiдтверджується проведеними натурними випробуваннями в Українському науково гiгiєнiчному центрi Мiнiстерства охорони здоров’я, в науково - методичному центрi Головного вiйськового шпиталю iм. академiка Н.Н. Бурденка тощо. Пристрiй захищений декiлькома патентами України, двома патентами Америки, кращий винахiд України 2002 р. в номiнацiї «Охорона довкiлля».

Постiйна Комiсiя з питань економiчних реформ, розвитку пiдприємництва , виробничого та наукового потенцiалу Київської мiської Ради рекомендувала державному науково виробничому пiдприємству «Електронмаш» розглянути питання щодо доцiльностi оснащення персональних комп’ютерiв для шкiл захисними пристроями «Форпост-1», якi виготовляє ТОВ «Спiнор Інтернешнл» (Україна), або аналогiчними.

Це дозволить певною мiрою зменшити негативний вплив комплексу фiзичних чинникiв, що створюється персональними комп’ютерами, на формування здоров’я дитячого контингенту користувачiв комп’ютерною технiкою. Захищаючи школярiв та студентiв учбових закладiв вiд негативного впливу наслiдкiв iнформатизацiї, тим самим захищаємо генофонд країни.

Мiжнародний проект по вивченню впливу ЕМП передбачає:

 • розробку узгоджених дiй, котрi стосуються занепокоєностi з приводу негативного впливу ЕМП на здоров’я;
 • оцiнку наукової лiтератури та пiдготовку даних про стан дослiджень впливу ЕМП;
 • вияв сфер знань, котрi потребують подальшого дослiдження
 • пiдготовку звiтiв про хiд дослiджень.

Цей проект повинен забезпечити органам державної влади рекомендацiї та публiкацiї, котрi торкаються згаданої проблеми, а також визначити мiжнароднi стандарти.

Багато країн зараз розглядають питання про розробку нових стандартiв по ЕМП, а процес глобалiзацiї торгiвлi та швидке впровадження мобiльних телекомунiкацiйних систем в свiтi концентрують увагу на рiзницю в iснуючих нацiональних стандартах. Метою згаданого проекту є також угода по розробцi рекомендацiй вiдносно захисту людей вiд негативного впливу ЕМП.

Проблема захисту користувачiв електронної технiки вiд ЕМП є першорядною на Українi, бо найближчi перспективи впровадження комп’ютерних технологiй в освiтнiх закладах, закладах охорони здоров’я та виконання Нацiональної програми iнформатизацiїдиктують необхiднiсть домогтися безпеки користувачiв згаданої технiки.

Головним при гiгiєнiчному нормуваннi мають бути медичнi показники, а не деякi технiчнi параметри та можливiсть їх досягнення. Гiгiгєнiчний регламент повинен виявляти невiдомi фактори впливу, котрi супроводжують ЕМВ, стимулювати розробку пристроїв або засобiв контролю, котрi дозволять видiлити ту чи iншу складову з загального потоку випромiнювань, сприяти народженню нових iнженерно-технiчних iдей, котрi нацiленi на розробку дiйсно безпечної технiки та технологiй.

Інститутом екологiї людини розроблено новi методики скринiнгової дiагностики впливу полiв комп’ютера на функцiональний стан основних органiв i систем органiзму дитини, що дозволяє проводити постiйний iндивiдуальний контроль стану здоров’я учнiв, якi працюють iз комп’ютером. Цi методики необхiдно затвердити в МОЗ України для їх практичного використання.

Узагальнивши набутий практичний досвiд по екологiчнiй безпецi здоров’я учнiв, що працюють iз комп’ютером, необхiдно розробити та затвердити спецiальнi методичнi рекомендацiї для шкiл, в яких би мiстились методики i конкретнi заходи по захисту здоров’я учнiв при роботi з комп’ютером.

Це дозволить значною мiрою зменшити негативний вплив комплексу фiзичних чинникiв, що створюється персональними комп’ютерами, на формування здоров’я дитячого контингенту користувачiв комп’ютерною технiкою. Захищаючи школярiв та студентiв учбових закладiв вiд негативного впливу наслiдкiв iнформатизацiї, тим самим захищаємо генофонд України.

Серед вiдомих чинникiв, до яких належать i природньо-техногеннi зони, що негативно впливають на здоров’я людини, з’явився новий, на котрий необхiдно звернути увагу: збiльшується територiї країни, де можливий мобiльний зв’язок. Необхiдно вивчати посилення сучасних техногенних впливiв на живе, котре посилюється при їх взаємодiї з природньо-техногенними зонами Землi.

Українськими та французськими вченими було установлено, що мачти базових станцiй мобiльних телефонiв пiдсилюють негативний вплив на людей, якщо вони змонтованi в мiстi перетину геодинамiчних або мiкрогеодинамiчних зон.

На Українi також розробленi пристрої для захисту користувачiв мобiльних телефонiв.

Захиснi властивостi пристрою для захисту користувачiв персональних комп’ютерiв «Форпост-1» та пристрою для захисту користувачiв мобiльних телефонiв «Спiнор-1» були перевiренi у Францiї в травнi 2005 р. При перевiрцi був присутнiй та брав безпосередню участь судовий пристав м. Лудеак. Згаданi пристрої отримали високу оцiнку. Зокрема, було виявлено, що захиснi властивостi передаються iз захищеного мобiльного телефона на незахищений протягом тривалостi розмови. Крiм того, було встановлено, що антени базових станцiй мобiльних телефонiв, котрi знаходяться на водяних жилах або в геопатогеннiiй зонi, також негативно впливають на живе та довкiлля. Негативний вплив практично знешкоджується за допомогою пристрою «Форпост-1» шляхом встановлення його на системi заземлення антенни базової станцiї.

Україна сьогоднi займає чiльне мiсце у свiтi по розробцi та впровадженню згаданих захисних пристроїв.

Нашою метою повинна стати розробка нового, дiйсно бiобезпечного стандарту України, котрий потiм прийме Європа.

В 1999р. в Британiї були оприлюдненi результати наукових дослiджень англiйських психологiв. Висновки досить категоричнi: до 10 рокiв дитинi нема чого робити з комп’ютером. До 11 рокiв дитинi набагато кориснiшi, як для психiчного, так i для фiзичного здоров’я, читати з батьками книги, малювати або гуляти на свiжому повiтрi.

Теги:

Схожі статті

 • 02.03.2016
  4181

  Зі здобуттям Україною незалежности ми почали пильніше придивлятися до своїх коренів, а заодно –

  ...
 • 19.02.2016
  2835

  Зачин. Договірна (людська ) «правда» хазарського штибу І істинна правда-віда Творця У Велесовій

  ...

Медіа