Йшов 5702 рiк до Рiздва Христового. Тiльки-но завершився всесвiтнiй потоп, раса Атлантiв припинила своє iснування. Вижила невеличка групка людей – декiлька десяткiв тисяч на територiї межирiччя- Днiстра, Буга i Днiпра.

Вижили найдостойнiшi – брахмани, кшатрiї, вайшi, шудри-тi, шо були об’єднанi прагненням Навчання, Творення, Вдосконалення. Вижили тi, хто за часiв фiнальної, трагiчної доби раси Атлантiв спроможний був проаналiзувати, усвiдомити помилки, допущенi своїми сородичами i, усвiдомивши, пiдiйнятися на бiльш високий щабель в Духовнiй Ієрархiї Всесвiту. Цим самим, отримавши ПРАВО на подальшепроживання в тому ж таки фiзичному тiлi для успiшної реалiзацiї втiленого етапу Еволюцiї (розвитку).

На теренах нашої з вами неньки - України розпочинала розбудову нова Духовна цивiлiзацiя – Трипiльська. Назва «Трипiлля» означає «Країна трьох полiв": матерiального – Яв, душевного – Нав, Духовного – Прав.

Саме таким зображено трьохрiвневий свiт на глиняних гончарних виробах трипiльської культури. Нашi предки, наприклад, зображали трьохрiвневого чоловiка, ноги i тулуб до пояса якого знаходився на рiвнi Явi – свiту матерiї, вiд поясу до голови – на рiвнi Навi – душi, голова – на рiвнi Правi – Духу.

Ще до формування iнших вiдомих великих цивiлiзацiй (час створення таких гончарних виробiв датований 6-7 тисячолiттям до нашої доби) на гончарних виробах представники Аратти i трипiльцi зображали символи дуальностi свiту: Свiтле – темне; бiле – чорне; лiдер (ян) – громада (iн)

Символи вiчностi i безмежностi, якi набагато пiзнiше почали зображувати на своїх гончарних виробах представники народiв схiдної Азiї, ми знаходимо на глиняних виробах жителiв Аратти, якi були виготовленi ще сiм тисяч рокiв до нашої доби!

Символ Сонцеруху (Сварга), який надалi бачимо в традицiйних зображеннях буддистiв, ще ранiше був зображений нашими предками на гончарних виробах (6 тисяч рокiв до нашої доби).

Уперше в свiтi на теренах Трипiлля з’явилось сiльське господарство i промисловiсть.

„Конi вперше були прирученi в степах України понад 4350 рокiв перед Христом», – такий висновок американських археологiв Райнера Бергера i Лайнера Проча (калiфорнiйський унiверситет), i зроблений вiн на основi археологiчних розкопок поблизу українських сiл Усатово, Дереївка, Євминка, де в культурних шарах V тис. до н.е знайденi кiстки коней, залишки колiс i упряжi!

Уперше трипiльцi приручили корову, створили колесо i воза, зорали першу рiллю, посадили злаки, городину i плодовi дерева. Трипiльцi в результатi складної селекцiї вивели не дику, а культурну пшеницю (було злучено в гармонiйну сув’язь хромосоми найкращих диких форм). Уперше в свiтi трипiльцi почали будувати дво- i триповерховi будинки, звели храми, обсерваторiї, магiстральнi траси, фортифiкацiйнi споруди (Змiєвi вали).

В Трипiллi вперше у свiтi з’явилася космогонiя, астрономiя, математика, медицина, агрономiя. Нашi предки - трипiльцi точно обрахували радiус Землi, орбiти планет, тривалiсть мiсяця з точнiстю 0,9 секунди, тривалiсть сонячного року з точнiстю 0,4 секунди.

Трипiльськi астрономи досконало знали зоряну карту неба, рух небесних свiтил. Примiтивнi обсерваторiї були майже в кожному селищi – при храмах.

Трипiльцi першими створили числовi ряди, астрологiю.

Жодна свiтова цивiлiзацiя не спроможна зрiвнятися з цивiлiзацiєю Трипiлля нi за площею- вiд Дунаю до Днiпра (iз заходу на схiд), вiд Чорного моря до нинiшнiх кордонiв з Росiєю, (з пiвдня до пiвночi) нi за часом успiшного розвитку – з 5700 р. до 2000 р. до Рiздва Христового!

Величезний вклад в Свiтове мистецтво, сакральнiсть, духовнiсть, писемнiсть бiлої раси. Тисячi пiктографiчних знакiв, в тому числi знаменитий «Інь-Янь», який з’явився на територiї Далекого Сходу на 2 тисячi рокiв пiзнiше.

На сьогоднiшнiй день археологи вiдкрили 204 трипiльських поселень, багато з яких мiста-гiганти: Майданецьке – 340 га, з населенням бiля 15 тисяч чоловiк, Тальянки – 430 га, бiльше 20 тисяч чоловiк! Для прикладу, в Римi (Італiя) за 2 тисячi рокiв по тому жило лише бiля 5 тисяч чоловiк.

Трипiльська цивiлiзацiя вже в V-III тисячолiттях до Рiздва Христового користу- валося мiдними виробами, вирощувала дванадцять злакових культур: жито, ячмiнь, три види пшеницi та iншi.

Свастi «Сонце у русi» - первiснi обереги бiлої раси, спаплюженi нацистами в 20-му столiттi нашої доби, зараз повертаються до нас як символ безперервного, динамiчного, вiчного Руху Шляхом Вдосконалення!

Нашi трипiльцi є тими iндоєвропейцями, якi розселялися у ІІІ-ІІ тисячолiття до Рiздва Христового, започаткувавши всi європейськi нацiї вiд грекiв до британцiв, вiд iта- лiйцiв до нiмцiв!

Завдяки чому нашi пращури досягли таких успiхiву розбудовi цивiлiзацiї в розквiтi своєї держави протягом тисячолiть? Нагадаю-час розбудови Трипiльської цивiлiзацiї -5700 -2000 рiк до Рiздва Христового.

Вiдповiдь:

 1. Трипiльцi володiли iстинними знаннями свiтобудови – їхнiми лiдерами були мудрi, духовнi брахмани.
 2. Володiвши iстинними знаннями свiтобудови, вони врахували помилки, якi допустили представники попередньої раси – раси Атлантiв в процесi свого проживання. Цi помилки можна сформулювати, назвавши їх характерними ознаками Противника Задумiв Творця. Характернi ознаки Противника Задумiв Творця i є тим каменем супротиву, який зруйнував мiсточок мiж Творцем Всесвiту i людством.
 3. Врахувавши i проаналiзувавши фатальнi помилки Атлантiв, якi призвели до руйнацiї Атлантиди, трипiльськi брахмани сформулювали основнi Засади-Правила проживання, якi зафiксованi на п’ятому i шостому Інформацiйних Рiвнях планети Земля.

Яким же чином вони, цi Правила, були «вписанi» на цих Інформацiйних Рiвнях планети?

Вiдповiдь: будь-яка iнформацiя людини, а тим бiльше колективу – людської спiльноти – у виглядi думок-слiв-вчинкiв наповнює Інформацiйний Простiр, який i є Всесвiтом – Творцем.

Ця iнформацiя фiксується у виглядi iнформацiйних файлiв на Кристалiчнiй Сiтцi Свiдомостi Людини саме на п’ятому та шостому Інформацiйних Рiвнях планети Земля.

Аксiома: Інформацiя є продуктом життєдiяльностi людини i у виглядi думок, слiв та вчинкiв наповнює оточуючий Інформацiйний Простiр i завжди фiксується на Інформацiйних Рiвнях планети Земля.

Бруднi, руйнiвнi, збитковi думки, слова, вчинки (важка, збиткова iнформацiя) завжди фiксується на низьких iнформацiйних рiвнях планети Земля – 1-му, максимально 2-му.

Чим свiтлiшi, бiльш творчi, гармонiйнiшi думки, Слова, вчинки, тим бiльш високий щабель в Духовнiй Ієрархiї займають вони i фiксуються на 4-му, 5-му, 6-му Інформацiйних Рiвнях планети Земля.

Давайте-но i ми ознайомимося с основними характерними ознаками СпiвТворця Задумiв Творця Всесвiту, якi дозволили трипiльцям впевнено рухатися Шляхом Навчання, Творення, Вдосконалення i успiшно розбудувати свою цивiлiзацiю.

А також ознайомимося з характерними ознаками Противника Задумiв Творця, якi призвели до руйнiвних, фатальних, трагiчних наслiдкiв раси Атлантiв.

СпiвТворець Задумiв Творця Противник Задумiв Творця
Інформацiйна iстота (Чиста, Творча, Свiтла) Характернi ознаки: (по-народному – „добро") Інформацiйна iстота (нечиста, руйнiвна, брудна) Характернi ознаки (по-народному – „зло")
1.Навчання-Вдосконалення. Життя Шляхом динамiчного Навчання- Вдосконалення. Свiтлi Знання- це Сила Творця Всесвiту! 1. Неосвiченiсть. Вiдсутнiсть знань, або отримання лише знань, необхiдних для впровадження процесу руйнацiї, деградацiї.
2.Творення- Вдосконалення. Життя Шляхом Творення-триєдиного Вдосконалення Духу-душi-плотi – це Творення нових гармонiйних Свiтiв! Це рух Послiдовника Задумiв Творця! 2. Руйнацiя. Протидiя Творенню шляхом впроваджен- ня руйнацiї, конфлiктiв, протистоянь, боротьби, прагнення ближньому страждань, болi.
3. Стiйкiсть до спокус. Стiйкiсть до будь-яких спокус: – фiзичного свiту, – душевного свiту, – псевдодуховного рiвня. Виконання Правила Золотої Середини – це стiйкiсть до будь-яких спокус! 3. Марнославство. Бездумне прагнення влади, матерiального багатства, слави. Безмiрна насолода плодами фiзичного, душевного свiту, псевдодуховного рiвня.
4. Персональна вiдповiдальнiсть. Персональна вiдповiдальнiсть за змiст своїх: – думок, – Слiв, – вчинкiв – це вимога Творця Всесвiту! 4. Безвiдповiдальнiсть. Уникнення персональної вiдповiдальностi – безвiдповiдальнiсть. Колективна псевдовiдповiдальнiсть.
5. Правдивiсть. Правдивiсть, щирiсть в свiтi: – матерiальному, – душевному, – Духовному – це складова Інформацiйного Поля Творця! 5. Брехливiсть. Лукавство.
6. Працелюбнiсть. Працелюбнiсть, цiлеспрямованiсть в свiтi: – матерiальному, – душевному, – Духовному – це складова процесу Вдосконалення. 6. Лiнивiсть. Небажання працювати Слабкiсть: -Духовна – душевна – фiзична.

7. Самодостатнiсть. Незалежнiсть: – фiзична, – душевна, – Духовна. Правила самодостатностi:

а) Виконуй ту справу, яку любиш, з радiстю.
б) Тримайся за своїх однодумцiв (твого Свiтлого рiвня).
в) Постiйно оздоровлюйся Живим Словом!

7. Залежнiсть. Паразитування на чужiй працi, злодiйство.
– Взаємодiя на рiвнi Збиткового свiту (бiльше 70% особистого часу).
– Концентрацiя уваги на захворюваннях (бiльше 70% особистого часу). Концентрацiя уваги на конфлiктах, боротьбi, протистояннi (бiльше 70% особистого часу).

8. Кориснi плоди життєдiяльностi. Формування корисних плодiв Творення для себе та для представникiв людської спiльноти. 8. Руйнiвнi плоди життєдiяльностi, безплiднiсть Формування руйнiвних нечистих, брудних плодiв. Безплiднiсть.
9. Вдячнiсть. Вдячнiсть Творцевi за можливiсть пройти черговий етап Навчання–Творення-Вдосконалення. Вдячнiсть людям, тваринам, рослинам, Сонцю, Землi за корисну взаємодiю. 9. Зневага. Злопам’ятство, ворожiсть, бажання помсти. Заздрiсть, образа.
10. Любов до ближнього. Це спроможнiсть дарувати Свiтло (тепло душi, матерiальну допомогу, спiвчуття) достойному, який спроможний оцiнити любов, вiддячити тим же. 10. Егоїзм. – Нетерпимiсть до чужої думки, слова, вчинку. – Псевдолюбов – використання ближнього в своїх корисних цiлях. Самозакоханiсть.
11. Дотримання гiгiєни харчування. Інформацiйно-харчова безпека. Вiдмова вживати руйнiвнi продукти. 11. Порушення гiгiєни харчування. Бездумне забруднення своїх тiл фiзично, хiмiчно, iнформацiйно отруйними продуктами: – м’ясом, – алкоголем, – тютюнопалiнням, – наркотичними речовинами.
12. Воля. Воля навчання, вiросповiдання, працi, вiдпочинку, думки, Слова, вчинку. 12. Рабство, крiпацтво: – фiзичне, – душевне, – псевдодуховне. Зомбування, фанатизм.
13. Хоробрiсть. Хоробрiсть – спроможнiсть захищати себе, своїх рiдних, свою Нацiю вiд ворогiв – руйнаторiв. 13. Боягузництво. – Страх. – М’якотiлiсть (безхребетнiсть). – Прагнення постiйного спокою, стабiльностi.
14. Честь i совiсть. Чеснi думки, Слова, вчинки формують минуле, сьогодення, майбутнє – Вiчнiсть Людини! 14. Безчестя. Безсовiснiсть,безпринципнiсть, якi формують лише коротке сумнiвне сьогодення!
15. Чистота i Свiтло своїх тiл. Пiдтримання своїх тiл в станi Чистоти i Свiтла завдяки регулярному озвученню текстiв Живого Слова. 15. Інформацiйна нечисть, бруд тiл. Накопичення iнформацiйного бруду в своїх тiлах завдяки бездумному використанню джерел нечистої, руйнiвної, брудної iнформацiї.

Будь-яка людина живе в Єдиному Інформацiйному Полi Навчання - Творення - Вдосконалення i оточуюча iнформацiя щомитi змiнює людську сутнiсть або збiльшуючи об’єм iнформацiї СпiвТворця, або збiльшуючи об’єм iнформацiї Противника в людських тiлах.

Але, i це є найважливiшим, людина, яка володiє вищенаданими знаннями, спроможна за своїм бажанням змiнювати свою сутнiсть – або вище до Свiтла – СпiвТворець, або глибше до нечистот – Противник!

Характернi ознаки як СпiвТворця так i Противника Задумiв Творця формуються через думку-Слово-вчинок. Наприклад, акторська гра на театральнiй сценi однiєї з ролей Нечистого, скажiмо з роману Михайла Булгакова «Майстер i Маргарита» частково переноситься в реальну стрiчку життя актора. Глядачi театрального i життєвого реального дiйства дивуються: «Такий молодий i так рано пiшов з життя!» Такi фрази можуть звучати лише з вуст людей, якi не володiють елементарними знаннями Правил Творця.

Роль на театральнiй сценi i в реальному життi протiкає в тих самих 4-ри послiдовних етапи процесу Навчання-Творення-Вдосконалення! Театр i життя – це практично одне i те саме дiйство! Роль Противника Задумiв Творця – це руйнацiя, збитковiсть, деградацiя оточуючих i самої людини, яка вiдображає Противника Задумiв Творця!

Чого слiд очiкувати в життi людини, яка вiдображає характернi ознаки Противника Задумiв Творця?

Вiдповiдь очевидна – руйнацiя, збитковiсть, деградацiя, передчасна втрата здоров’я!

Вiд чого залежить швидкiсть реалiзацiї руйнiвного дiйства?

Вiдповiдь: Дивись Правило Золотої Середини. А коротко – вiд тривалостi i якостi «акторської гри».

Чи iснує захист для актора вiд руйнiвних наслiдкiв вiдображення ролi Противника Задумiв Творця?

Вiдповiдь: Так – спецiальнi захиснi Матрицi Живого Слова!

Звичайно, слiд пам’ятати, що формування в собi характерних ознак Противника спричинює руйнацiю тiл, особистої стрiчки життя, передчасну втрату фiзичного тiла. Здоровий глузд пiдказує, що проживати Роль СпiвТворця краще i кориснiше! Роль СпiвТворця – це успiшне сьогодення i майбутнє!

За цiєї умови, фактично, людина стає СпiвТворцем своєї успiшної долi! Для того, щоб бути успiшним, творчим, Свiтлим, слiд знати, пам’ятати, повсякчас дотримуватись 15-ти основних характерних ознак СпiвТворця:

 1. Навчання–Вдосконалення.
 2. Творення–Вдосконалення.
 3. Стiйкiсть до спокус.
 4. Персональна вiдповiдальнiсть.
 5. Правдивiсть.
 6. Працелюбнiсть.
 7. Самодостатнiсть.
 8. Кориснi плоди життєдiяльностi.
 9. Вдячнiсть.
 10. Любов до ближного.
 11. Дотримання гiгiєни харчування.
 12. Воля.
 13. Хоробрiсть.
 14. Честь i совiсть.
 15. Чистота, Свiтло своїх тiл.

Щоб запобiгти виникненню збиткового руйнiвного стану, слiд знати, пам’ятати i остерiгатися 15-ти основних характерних ознак Противника:

 1. Неосвiченiсть.
 2. Руйнацiя.
 3. Марнославство.
 4. Безвiдповiдальнiсть
 5. Брехливiсть.
 6. Лiнивiсть.
 7. Залежнiсть.
 8. Руйнiвнi плоди життєдiяльностi, безплiддя.
 9. Зневага.
 10. Егоїзм.
 11. Порушення гiгiєни харчування.
 12. Крiпацтво, рабство.
 13. Боягузництво.
 14. Безчестя.
 15. Інформацiйна нечисть, бруд тiл.

Процес Навчання–Творення–Вдосконалення Духу безмежний i вiчний у Всесвiтi!

Сенс життя Людини, яка є втiленою триєдиною Творчою Сутнiстю (Дух-душа- плоть) полягає не в тому, щоб народитися, їсти, спати, тiшитися матерiальними здобутками, народити собi подiбних i померти. Сенс життя в тому, щоб успiшно, РАдiсно пройти черговий втiлений етап Триєдиного Навчання – Творення - Вдосконалення в умовах планети Земля, серед представникiв людської спiльноти.

Шлях людини до успiшного гармонiйного сьогодення та майбутнього лежить тiльки через постiйне Триєдине Навчання–Творення –Вдосконалення – Духу; – душi; – плотi за допомогою Живого Слова!!!

П’ятнадцять основних характерних ознак СпiвТворця є основними Правилами Вдосконалення, якi i необхiдно людинi дотримуватися щоденно протягом свого черuового втiленого життя.

П’ятнадцять основних Правил Вдосконалення (Буття) людини i є етнiчно – духовними засадами творення людської спiльноти Яким же повинен бути Шлях вiдродження Української держави? Вiдповiдь: Це мусить бути Шлях Свiтла! Шлях, яким рухалися нашi Праукраїнцi–Трипiльцi!

Це шлях Триєдиного Вдосконалення: – Духовного – Культурного – Матерiального (економiчного) А для цього нам потрiбно:

 1. Пiзнавати досвiд Навчання–Творення–Вдосконалення.
 2. Використовувати Істинне знання Свiтобудови
 3. Щабель за щаблем рухатися Вперед i Вгору Шляхом Триєдиного Вдосконалення!

Тiльки за цiєї умови наш народ матиме ПРАВО на успiшне сьогодення i майбутнє!

Теги:

Схожі статті

Медіа