1. Живоноснi рослини, бiогеннi

Найкращий спосiб харчування по якостi, це зерна на початку перiоду проростання, або в стадiї молодої травички. Вони мiстять у собi всi мiнеральнi речовини з процесi життя: всi сили, необхiднi для майбутньої рослини, змiцнюють i збагачують усi клiтини нашого тiла.

41

2. БІОАКТИВНІ, що дають енергiю

Найкращий по кiлькостi спосiб харчування, це вживання ягiд, фруктiв, овочiв, трави, бобових, горiхових. Усього що зросло до зрiлостi, до повної сили. В категорiї живих продуктiв, вони нiби навмисне iснують на землi, щоб передавати свою силу живим iстотам. Свiжi, або сухi та розмоченi, вони необхiднi для людини будь-якого вiку.

42

3. Бiостатичнi, пригальмовують життя

Це всi продукти, в котрих життєвi сили зменшенi, або знищенi, за давнiстю: (сирi, що зiв'яли, залежалися) або через холод: (замороження, охолодження), або через вогонь: варiння, смаження). Вживання таких продуктiв – результат давнiх навичок у «високорозвинених» захiдних державах. Їх споживання дає нам мiнiмальнi можливостi для органiчних функцiй, та прискорює старiння в клiтинах органiзму, не приносячи життєвих речовин, необхiдних для його поновлення.

43

4. Бiоциднi, знищують життя

Все ширше розповсюдженi – це продукти, в котрих усi живi клiтини знищенi фiзичним або хiмiчним способом: Рафiнованi: борошно, цукор, масло, олiя... Обробленi для зберiгання: консерви, замороженi, опромiненi (щоб не проростали) Отруєнi: з метою зберiгання або для захисту вiд шкiдникiв забрудненi додаванням барвникiв та хiмiчних продуктiв для «полiпшення», згущення, розрiдження, чи зберiгання готових страв, хлiба, зерна, фруктiв, додавання «добрив» до землi, затруєння води. Навiть у найслабших дозах, усякi додатки (барвники, консерванти, розрихлювачi, добрива в землi) токсичнi, особливо для дiтей. Вони потроху паралiзують наш iнстинкт щодо їжi i порушують процеси елiмiнацiї (видiлення).

44

Екологiчнi технологiї

Живий хлiб

Хлiб здавна був основою харчування людини, а став харчем, який лiкарi забороняють вживати. Причина того – змiна в технологiї виробництва хлiба, яка суттєво позначилась на способi розмелювання зерна та приготування тiста. Нижче наводимо особливостi традицiйної – тисячолiтньої та сучасної технологiй.

Традицiйна – тисячолiтня технологiя Розмелювання на жорнах:

 • розтирає ядро;
 • вiдокремлює та вiдсiює оболонку, як шкiдливий баласт;
 • розтирає протеїновий шар та зародок, вiдкриваючи в них багато живильних речовин i вiтамiнiв, чим збагачує смак та пiдсилює харчову якiсть хлiба.

Приготування хлiба на природних заквасках

Молочно-кислi бактерiальнi закваски:

 • руйнують шкiдливу для здоров’я фiтинову кислоту, що знаходиться в оболонцi;
 • утворюють вiдсутнi в зернi амiнокислоти, збiльшуючи харчову цiннiсть хлiба;
 • стiйкi до патогенних мiкробiв, таких, як картопляна паличка та iнших, що пригнiчують мiкрофлору кишковика;
 • покращують засвоєння хлiба;
 • пiдвищують його смак;
 • подовжують термiн зберiгання хлiба.

Сучасна технологiя Розмелювання зерна на вальцях:

 • при роздавлюваннi зерна вальцями лише ядро достатньо розмелюється;
 • за цiєю технологiєю вiдсiюються протеїновий шар та зародок, якi мiстять в своїх волокнах цiннi харчовi речовини. За суни зерна використовуються лише як баластнi додатки.

Приготування хлiба на дрiжджах:

 • технологiя дрiжджового бродiння спрямована лише на створення пористостi хлiба;
 • дрiжджi пригнiчують мiкрофлору кишко вика;
 • недостатньо руйнують фiтинову кислоту, яка присутня у борошнi (особливо у зовнiшнiй оболонцi зерна), яка зв’язує мiнеральнi солi у нерозчиннi з’єднання та вiдкладає їх на стiнках кишковика;
 • дрiжджi не повнiстю трансформують крохмаль та iншi речовини зерна у легкозасвоюванi.

Якiсть хлiба на природнiй заквасцi залежить вiд сприятливих факторiв, що вимагає особливих знань, майстерностi та любовi до творення хлiба. Але, на подяку за сумлiнну працю, хлiб стає легкозасвоюваним, багатим на харчовi речовини, смачним та сповненим життєвими гармонiзуючими силами, що сприяють пiдвищенню активностi людини. Живий хлiб потребує:

 1. Екологiчно чистого зерна. На жаль, в Українi лише поодинокi господарства не застосовують шкiдливi хiмiчнi добрива.
 2. Розмелювання зерна на спецiальних жорнових млинах вiдповiдає кращим вимогам для отримання живого борошна.
 3. Виготовлення тiста на натуральних заквасках за традицiйними технологiями.
 4. Проведення всього технологiчного процесу у вiдповiдностi з ритмами Космосу, що пiдвищує енергетичну цiннiсть хлiба.
 5. Використання чистої структурованої води.
Теги:

Схожі статті

Медіа