Учасники Міжнародної конференції про Слов'янську спадщину та V Родового Слов'янсь­кою Віча, яке відбулося 8—9 вересня 2007 року в Бєлграді (Сербія), глибоко стурбовані подіями, що сталися в Україні 19 серпня 2007 року. На те­риторії Національного музею історії України в Києві (капище Сварога) стався напад озброєних християн на язичників, що дійшов до обстрілу рідновірів ОРУ.

Він був спровокований прихожи­нами каплиці УПЦ МП разом з працівниками мі­ліції. У зв'язку з цим ми заявляємо, що:

 1. Вважаємо неприпустимим і таким, що су­перечить усім сучасним міжнародним юридич­ним актам, організований напад на людей, які прийшли для виконання релігійного обряду на древнє слов'янське святилище, тим більше стрілянину, кровопролиття та побиття мирних громадян з дітьми! Згідно Загальної декларації прав людини (стаття 18), "кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це пра­во включає ...і свободу сповідувати свою релі­гію або переконання як одноособово, так і ра­зом з іншими, прилюдним або приватним по­рядком в ученні, богослужінні і виконанні релі­гійних та ритуальних обрядів".
 2. Вважаємо також неприпустимим триман­ня під вартою пораненого рідновіра Артема Брсзгіна без пред'явлення йому звинувачення. Як стверджено Міжнародним пактом про грома­дянські і політичні права, (стаття 9): "1. Кожна людина має право на свободу та особисту недо­торканність. Нікого не може бути піддано сва­вільному арешту чи триманню під вартою. Ні­кого не може бути позбавлено волі інакше, як на підставах і відповідно до такої процедури, які встановлено законом. 2. Кожному заареш­тованому повідомляються при арешті причини його арешту і в терміновому порядку повідом­ляється будь-яке пред'явлене йому обвинува­чення". Сподіваємося, що Президент та Уряд а також відповідні слідчі органи України здій­снять справедливе розслідування справи та компенсації за втрату здоров'я і доброго імені постраждалих рідновірів.
 3. Ми також засуджуємо дії священиків УПЦ МП та найнятих ними озброєних нападників, спрямовані на приниження національної гід­ності українських рідновірів, неприховану релі­гійну ненависть та дифамацію конфесії старо­давньої слов'янської релігії (Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Стаття 20, пункт 2: "Будь-який виступ на користь націо­нальної, расової чи релігійної ненависті, що яв­ляє собою підбурювання до дискримінації, во­рожнечі або насильства, повинен бути заборо­нений законом").
 4. Згідно Резолюції 60/150, прийнятої Гене­ральною Асамблеєю ООН "Боротьба проти ди­фамації релігій", вважаємо, що неправдиве ви­світлення в засобах масової інформації, нав'язування громадськості негативної думки про конфесію та сповідників найдавнішої ав­тохтонної релігії Київської Русі, що здійсню­ється УПЦ МП - "належить до причин соці­альної дисгармонії і при зводить до порушення прав людини, формує негативний стереотипний образ релігії та є проявом нетерпимості і дискримінації в питаннях релігії та переко­нань" (див. також Резолюція 56/6, пункт 5).

Ми, учасники Міжнародної конференції про Слов'янську спадщину та V Родового Слов'ян­ського Віча, вважаємо, що цей інцидент є про­вокацією, спрямованою на розпалювання між­національної ворожнечі між слов'янськими на­родами. Сподіваємось, що пан Президент та Уряд України належним чином відреагують на ці порушення міжнародного законодавства та вжи­вуть відповідних заходів.

Координатор Оргкомітету Родовою Сло­в'янського Віча в Белграді 9 вересня 2007 р.

Ждислав Словіньский (Польща)

Теги:

Схожі статті

 • 03.03.2016
  19473

  Він збагачує самобутню духовну скарбницю Українського Народу. Нині, як бачимо, прийшов час, щоб

  ...
 • 03.03.2016
  6103

  На двері глянь. А чи нема хреста,
  О, гугенот, під ніч Варфоломія.
  Столицю ж бо

  ...

Медіа