Якi проблеми можуть проявитися пiзнiше

Як тютюновий дим впливає на дихальну систему

Вплив тютюнового диму на дитину до її народження, зокрема, призводить до затримки розвитку легень, появи респiраторних захворювань, якi супроводжуються задишкою, особливо в дiтей дошкiльного вiку. У майбутньому цей вплив позначиться на респiраторному здоров'ї протягом усього життя[37].

Важливо також, що тонке диференцiювання i розвиток тканин легень вiдбувається в самому кiнцi вагiтностi. Значний ризик передчасних пологiв i недоношеностi створює небезпеку недостатньої зрiлостi легень у дiтей батькiв-курцiв.

Як тютюновий дим впливає на мозок дитини

Традицiйна тривога щодо прийому психоактивних речовин пiд час вагiтностi, полягає у появi тератогенного ефекту i виникненнi великих структурних вiдхилень. З 70-х рокiв поступово стало очевидно, що проблема наркотикiв у контекстi ризику i безпеки виходить далеко за межi проблеми структурних дефектiв. У 80-тi роки з'явилась нова дослiдницька спецiальнiсть - «токсикологiя розвитку», яка констатувала широкий спектр шкiдливих наслiдкiв наркотикiв. Цi наслiдки полягають не тiльки у вроджених дефектах, але також у нейро-поведiнкових й iнших функцiональних вiдхиленнях [29].

Дослiдження показують, що дiти, якi до народження зазнавали впливу рiзних психоактивных речовин, стикаються з про- блемами в поведiнцi i навчаннi. Зокрема, з'ясовуються тонкi, але iстотнi вiдхилення в здатностi регулювати емоцiї та фокусуваннi й утриманнi уваги. У результатi така дитина може гiрше засвоювати шкiльну програму, i наслiдки цього дуже серйознi.

З курiнням пiд час вагiтностi пов'язують i проблеми у навчаннi i поведiнцi, [5] i змiни, якi стосуються функцiонування слухової зони мозку. У немовля вони появляються у зниженiй реакцiї на звуки i змiнених процесах звикання до звукiв. У вiцi вiд 1 до 11 рокiв дiти вiдрiзнялися тим, як вони виконували завдання, пов'язанi зi слухом, як-от мовнi завдання, пам'ять на слова, аудiальна обробка. З внутрiшньоутробним впливом курiння також пов'язана змiна загального когнiтивного функцiонування i прояву iмпульсивностi [19].

Проведене в штатi Мiчиган (США) дослiдження [14] виявило порушення розвитку виразного мовлення у дiтей 6 рокiв, якi зазнали внутрiшньоутробної дiї тютюну.

Цiлком доведеними наслiдками материнського курiння пiд час вагiтностi є затримка росту до народження i зниження iнтелектуального потенцiалу дитини пiсля народження. Те, як учень впорається зi шкiльними завданнями, може багато в чому залежати вiд того, чи курила матiр до його народження [60].

Чи стане дитина вживати наркотики

В iншому дослiдженнi оцiнювався вплив курiння вагiтної жiнки на поведiнку дитини у пiдлiтковому вiцi чи у вiцi ранньої дорослостi. З'ясувалось, що курiння матерi пiд час вагiтностi має довгостроковий ефект на поведiнку i здоров'я дитини, який не можна пояснити iншими факторами. Якщо мати курила пiд час вагiтностi бiльше 10 сигарет у день, то ризик зловживання наркотиками для її дочки зростає вп'ятеро, а ризик проблемної поведiнки для сина зростає вчетверо, при цьому проблеми поведiнки частково даються взнаки вже у вiцi до 13 рокiв [16].

Поведiнка дiтей перших рокiв життя виявилася бiльш проблемною у матерiв, якi курили пiд час вагiтностi. Проблемнiсть виявлялась у пiдвищенiй iмпульсивностi, бунтарствi, схильностi до ризику. Поява негативiзму у вiцi двох рокiв у дiтей матерiв-курцiв оцiнювалася в чотири рази вище порiвняно з тими матерями, якi або кинули курити пiд час вагiтностi, або взагалi не починали курити до пологiв [10]. Іншi дослiдження стану таких дiтей виявили їхню велику схильнiсть до споживання наркотикiв, делiнквентної поведiнки, меншi успiхи у пiдлiтковому вiцi i психiчнi проблеми у подальшому життi.

Курiння матерi пiд час вагiтностi також спонукає дiтей до раннiх експериментiв iз курiнням. Вплив цього фактора виявився навiть бiльшим, нiж подальше життя дитини разом матiр'ю, яка курить. Крiм цього, дослiдники з'ясували, що курiння пiд час вагiтностi пiдвищувало ймовiрнiсть виявлення у дитини тривоги, депресiї i таких видiв поведiнки, коли дитина б'ється чи кусається. Якщо мати пiд час вагiтностi викурювала щонайменше 10 сигарет на день, iмовiрнiсть того, що її дитина вже спробує курити до свого 10-рiччя зростала вп'ятеро[11]. Дослiдження щодо експериментування з тютюном надали дуже важливий матерiал - чим ранiше починаються експерименти, тим бiльшою є ймовiрнiсть формування звички i залежностi [42].

А дослiдження, яке вiдслiдковувало ймовiрнiсть залежного курiння (пачка чи бiльше на день) у пiдлiткiв, виявило, що серед решти факторiв материнське курiння справляло iстотний вплив, а батькiвське курiння не мало такого впливу[1]. Це може означати, що батькiвське курiння швидше впливає на курiння як на поведiнку, а материнське - на схильнiсть до розвитку залежностi.

Внутрiшньоутробний вплив тютюну пiдвищує i ймовiрнiсть раннiх експериментiв дiтей з курiнням. Якщо мати викурювала пiд час вагiтностi пiвпачки сигарет на день, то ймовiрнiсть того, що її дiти почнуть курити до 10-лiтнього вiку, збiльшується в 5,5 рази. На додачу, у дiтей виявляються пiдвищенi показники тривоги-депресiї та агресивностi, що, ймовiрно, пояснює вплив однолiткiв-курцiв. Материнське курiння у 10-лiтньому вiцi дитини не мало iстотного впливу на частоту раннiх експериментiв [11].

У лiтературi висловлюється думка [56], що внутрiшньоутробний вплив того чи iншого наркотику може викликати подалmше звертання до подiбних речовин у дорослих дiтей. Це пов'язують зi здатнiстю наркотикiв спричиняти реорганiзацiю нейронних ланцюгiв у центральнiй нервовiй системi, що змiнює рiвень стресу чи способи реагування на нього.

Психоактивнi речовини характеризуються тим, що вони змiнюють рiвнi так званих нейромедiаторiв, тобто речовин, за допомогою яких нервовi клiтини взаємодiють мiж собою. Цi самi сукупностi нейро- медiаторiв визначають, чи почуватиметься людина щасливою чи нещасливою, напруженою чи розслабленою. Стрес - це не зовсiм обставини зовнiшнього життя, як бiльшiсть людей звикла вважати, а радше стан органiзму як реакцiя на тi обставини, якi у iнших людей можуть не викликати стресу. Саме таким чином - змiнюючи зв'язки мiж нервовими клiтинами i змiнюючи сукупностi нейромедiаторiв - дiють усi психоактивнi речовини. Нiкотин як наркотик, який викликає залежнiсть, у цьому розумiннi не є винятком. Результат для дитини матерi, яка курить, може полягати у змiненому регулюваннi стану структур головного мозку. Це (у свою чергу) виявляється у пiдвищенiй частотi станiв стресу та пошукiв виходу з них за допомогою того ж таки нiкотину чи iнших психоактивних речовин.

Курiння матерi пiд час вагiтностi пiдвищує ризик дiабету й ожирiння для майбутньої дитини.

Як повiдомив у сiчнi 2002 року авторитетний «Британський медичний журнал», багаторiчнi дослiдження медикiв виявили, що наслiдком курiння вагiтної жiнки може стати дiабет чи ожирiння її майбутньої дитини. Дослiдники з Каролiнського iнституту (Стокгольм, Швецiя) розглянули данi британського нацiонального дослiдження розвитку дiтей. Об'єктом дослiдження обрали 17 тисяч чоловiк, якi народилися протягом одного березневого тижня 1958 року. При народженнi акушери з'ясовували в породiлей, чи не курили вони пiд час вагiтностi, зокрема, пiсля четвертого мiсяця вагiтностi. Народженi дiти перебували пiд лiкарським наглядом до 33 рокiв. У пiдсумку з'ясувалося, що у тих, чиї матерi курили перед їхнiм народженням 10 чи бiльш сигарет на день, ризик цукрового дiабету зростав у 4,5 рази порiвняно з дiтьми тих, якi не курили, а у випадку курiння меншої кiлькостi сигарет ризик збiльшувався тiльки у 4,13 рази. Ризик ожирiння у тих дiтей, у яких не було дiабету, виявився на 34-38% вищим порiвняно з тими, чиї матерi не курили. Цi стани проявлялися у ранньому вiцi, починаючи з 16 рокiв, коли такi захворювання дуже рiдкiснi. При цьому дослiдники вважали, що отриманi оцiнки були консервативними, оскiльки у обстежених є ймовiрнiсть розвитку захворювань у наступнi роки.

Враховувався також фактор курiння у пiдлiтковому вiцi, який так само впливав на ризик розвитку дiабету другого типу [8]. Дослiдники припускають, що такий взаємозв'язок мiж материнським курiнням i дiабетом у дитини може зумовлюватися змiнами у метаболiзмi в плоду, якi настають пiд дiєю компонентiв тютюнового диму. Курiння може мати, з одного боку, токсичний вплив на плiд, з iншого боку, викликає брак харчування. Цей брак харчування призводить до того, що тiло дитини нiби очiкує, що у свiтi, де вона житиме, недостатньо їжi, а тому виявляє резистентнiсть до iнсулiну i схильнiсть до накопичення жиру. Таке метаболiчне програмування виявляється неадекватним нинiшнiм особливостям харчування з достатньою кiлькiстю висококалорiйних продуктiв та браком рухової активностi.

Досить масштабнi ранiше опублiкованi данi також указують на взаємозв'язок мiж материнським курiнням пiд час вагiтностi i недостатньою масою дитини тiла при народженнi, з одного боку, i зв'язок мiж недостатньою масою немовлят i згодом розвитком таких станiв, як дiабет, ожирiння, пiдвищений артерiальний тиск i серцево- судиннi захворювання, з iншого.

Таким чином, курiння матерi пiд час вагiтностi не тiльки чинить безпосереднiй шкiдливий вплив на дитину, але також має i довгостроковий ефект, який проявляється вже у дорослому життi.

Синдром раптової дитячої смертi

Синдром раптової дитячої смертi (СРДС) чи «смерть у колисцi» – це смерть дитини першого року життя, у якої не виявлялося якихось вiдхилень у станi здоров'я.

У розвинених країнах даний синдром є основною причиною смертi дiтей у вiцi вiд одного мiсяця до одного року [58, 59 ], i там придiляється бiльше уваги СРДС, оскiльки вдалося вжити ефективних заходiв щодо зниження дитячої смертностi через iншi причини. Саме тодi СРДС стає помiтнiшим, виходить на переднiй план, змушує з'ясовувати причини цих на перший погляд безпiдставних смертей i шукати шляху їх зменшення.

Епiдемiологiчнi дослiдження встановили зв'язок даного синдрому з рiзноманiтними факторам. Вони показали, що до числа факторiв ризику СРДС належать положення сплячої дитини на животi, кiмнати з надмiрним опаленням, дуже м'яка постiль, пiдвищений тонус блукаючого нерва, пiсляпологова депресiя у матерi i тютюновий дим. При цьому тютюновий дим є найнебезпечнiшим, однак його вплив найлегше попередити з усiх iнших факторiв СРДС [58,40 ]. Проведене в Шеффiлдi (Великобританiя) дослiдження [51] виявило, що курiння було найважливiшим фактором, i воно збiльшувало ризик у середньому всемеро, а наступний за значимiстю фактор (пiсляпологова депресiя) пiдвищував ризик у середньому втричi.

Найбiльше проведене у Великобританiї дослiдження [41] грунтувалося на матерiалi 450 дiтей, якi померли у низцi регiонiв Великобританiї в 1993-1996 роках, i встановило, що багато померлих вiд СРДС дiтей мали рiзнi проблеми з народження, у їхнiх матерiв спостерiгалась пiдвищена ймовiрнiсть попереднiх мертвонароджень чи раптової смертi дитини. Знижує ризик СРДС iмунiзацiя дiтей. Велика частина смертей сталася у родинах iз несприятливими умовами життя. Серед загиблих дiтей 63% складали хлопчики. Близнюки мали пiдвищений ризик. Найбiльша кiлькiсть смертей вiдбувалися у вiцi 13 тижнiв.

Проведене в Данiї дослiдження [4] виявило бiльш нiж п'ятиразове пiдвищення ризику СРДС у дiтей жiнок, хворих на шизофренiю, що може обумовлюватися вищим рiвнем курiння i споживання iнших психоактивних речовин.

Спiльний сон матерi i дитини - це фактор, який рiзнi автори оцiнюють суперечливо. З одного боку, вiн має можливiсть забезпечити бiльш тривале грудне вигодовування, а це однозначно сприятливо. З iншого боку, деякi дослiдження свiдчать про пiдвищений ризик СРДС, якщо спiльний сон поєднується з курiнням матерi i споживанням нею алкоголю [38].

Кiлька дослiджень констатували важливiсть грудного вигодовування для профiлактики СРДС. Проведене в Скандинавських країнах дослiдження [3] з'ясувало важливiсть грудного вигодовування для профiлактики СРДС. Якщо дитину годували винятково материнським молоком менше чотирьох тижнiв, це пiдвищувало ймовiрнiсть СРДС у 5 разiв, 4-7 тижнiв - у 3,7 рази. Використання змiшаного вигодовування не пiдвищувало ймовiрностi СРДС, тобто сполучення штучного вигодовування з материнським молоком виявилося сприятливим варiантом.

Проведене в штатi Луїзiана дослiдження [57] дiйшло висновкiв, що 55% смертей можна було б попередити, якби матерi годували своїх дiтей грудьми. Дослiдження виявило, що грудне вигодовування може попередити деякi респiраторнi проблеми, якi мають вiдношення до СРДС. Це ж дослiдження констатувало, що 27% смертей можна було б уникнути, якби жiнки не курили пiсля народження дитини i не пiддавали своїх дiтей впливу тютюнового диму.

Докладнiше про СРДС можна довiдатися з брошури: «Синдром раптової дитячої смертi i як його можна уникнути», пiдготовленої за пiдтримки ЮНІСЕФ в Українi.

Висновок

У цьому роздiлi були розглянутi результати мiжнародних дослiджень, якi стосуються наслiдкiв впливу тютюнового диму на плiд пiд час вагiтностi; як цей вплив може позначитись безпосередньо на перебiгу вагiтностi, на пологах i в перiод народження, а також на наступних перiодах розвитку дитини.

Наслiдки внутрiшньоутробного впливу компонентiв тютюнового диму торкаються практично усiх систем органiв i можуть проявитися як структурними дефектами, так i проблемами поведiнки та розвитку.

Курiння та здоров'я майбутнiх дiтей.

Як тютюновий дим може вплинути на дитину пiсля народження На жаль, у бiльшостi випадкiв батьки, якi курили до народження дитини, продовжують курити i надалi. Трапляються i щасливi винятки, коли, очiкуючи на нового члена родини, чи вже пiсля його появи батьки кидають курити заради нього, а потiм з'ясовують переваги некурiння i для себе. Але, на жаль, iнодi матерi, що не курили пiд час вагiтностi, знову починають курити пiсля народження дитини.

Вiд чого залежить повернення матерi до курiння

Це стосується, зрозумiло, тих молодих мам, якi курили до вагiтностi. Знову починаючи курити незабаром пiсля народження дитини, мати нерiдко навiть достроково перериває грудне вигодовування.

Причин для цього може бути багато, i аж нiяк не всi вони зводяться до залежностi вiд нiкотину.

Одна причина може полягати у тому, що з настанням вагiтностi жiнка робить певнi змiни у власному життi, а пiсля народження дитини перелiк обмежень поступово скасовується. Курiння може потрапити у цей перелiк. У результатi воно може повернутися разом з iншими звичками, якi iснували до вагiтностi.

Це нагадало менi iсторiю однiєї людини, яка розповiла про свiй досвiд кидання курити. Таку спробу ця людини зробила пiд час посту. І вiдмова вiд сигарет далася їй досить легко. Але пiсля закiнчення посту ця людина повернулась до курiння так само, як i до продуктiв харчування, на яких пiд час посту лежала заборона. Цей приклад ще раз пiдтверджує, що бажано не пов'язувати кидання курити з iншими змiнами способу життя, а краще окремо досягати успiшних змiн у кожному бажаному напрямку.

Друга причина, яка може мати мiсце у молодих матерiв, пов'язана з особливим ритмом життя, необхiднiстю присвячувати практично увесь свiй час дитинi. Якщо жiнка вiдчуває недостатню пiдтримку з боку найближчих родичiв, курiння може мати для неї умовну бажанiсть. Молода мама розумiє, що пiдходити до дитини iз сигаретою не можна. Тому час, коли вона тримає в руках сигарету, вона вважає «своїм часом», тобто часом, коли вона має право не пiдходити до дитини. Для родичiв, якi знаходяться поруч, особливо для тих, якi самi курять, курiння матерi може бути сигналом про необхiднiсть на цей час подбати про дитину. Але дуже важливо, щоб у молодої мами були iншi методи попрохати родичiв i близьких про допомогу, окрiм як демонстрацiєю власного курiння.

На жаль, у цьому випадку дитина виявляється заручником недосконалих взаємин членiв своєї родини.

Вплив тютюнового диму на дитину призводить до пiдвищення ймовiрностi спричинених димом кашлю i задишки, бронхiтiв, астми, пневмонiї, потенцiйно смертельних iнфекцiй нижнiх дихальних шляхiв, хвороб очей i вух, а також пошкоджень i смертей, якi виникли через спричиненi сигаретами пожежi [54]. Однак ця публiкацiя не має на метi докладно розглядати вплив пасивного курiння на здоров'я i благополуччя дитини. Цьому питанню присвячена iнша книга цiєї серiї - «Якщо батьки курять». У цьому роздiлi ми розглянемо лише те, як курiння впливає ще на одну важливу репродуктивну функцiю, вiд якої так само iстотно залежить здоров'я дитини.

Як курiння впливає на грудне вигодовування

Важливiсть грудного вигодовування доведена як багаторiчним досвiдом людства, так i сучасними науковими дослiдженнями, якi демонструють усе новi аспекти пов'язаних iз ним переваг. Досить великий перелiк захворювань, iз якими рiдше зiштовхуються вигодуванi материнським молоком дiти. І хоча ця тема не є предметом нашої книги, зауважимо, що право дитини на здоров'я не в останню чергу визначається її правом на материнське молоко.

Курiння ж як самої матерi, так i навколо неї впливає як на якiсть грудного молока, так i на саму можливiсть грудного вигодовування.

Курiння зменшує кiлькiсть грудного молока, яке видiляється у матерi пiсля пологiв. Нiкотин впливає на рефлекс, який забезпечує вивiльнення молока. Крiм того, потрапляючи з молоком матерi до дитини, нiкотин здатен викликати цiлу низку небажаних ефектiв, таких як неспокiй, прискорений серцевий ритм, блювота, дiарея [7]. Нiкотин i його метаболiти можна виявити у молоцi матерiв, що годують.

Курiння знижує рiвнi пролактину i, отже, веде до бiльш раннього вiдлучення вiд грудей. Крiм того, материнське курiння пiдвищує ймовiрнiсть кольок у дитини [6].

Заохочення грудного вигодовування й iнформування жiнок про вплив курiння на цей процес може фактично i забезпечити дитинi грудне молоко, i звiльнити її вiд тютюнового диму.

Проведене в Ізраїлi дослiдження [50] показало взаємозв'язок мiж грудним вигодовуванням дитини i некурiнням пiсля пологiв. Таким чином, заохочення грудного вигодовування може сприяти киданню курити.

Проведене у Великобританiї дослiдження [24] показало, що коли жiнка має намiр годувати дитину грудьми, то порiвняно з тими, хто не планував грудного вигодовування, iснує бiльше шансiв, що їй курiння здається неприйнятним.

Імовiрно, бесiди з молодими дiвчатами про те, наскiльки важливе i корисне грудне вигодовування для дитини i для матерi, та обговорення шкiдливого впливу курiння на дитину можуть бути ефективними у намаганнi змiнити поведiнку дiвчат-пiдлiткiв, якi курять.

Курiння та здоров'я майбутнiх дiтей. Що можна зробити, щоб зменшити завдану майбутнiм поколiнням шкоду вiд курiння

Хочеться сподiватися, що наведена вище iнформацiя не залишиться абстрактним знанням, а буде використана для практичних дiй лiкарiв, педагогiв, батькiв i, зрозумiло, самих майбутнiх мам i тат.

Коли йдеться про профiлактику, скажiмо, про профiлактику курiння, то модель передачi знань, на жаль, у бiльшостi випадкiв не спрацьовує. Докладнiше цю тему розкрито в iншiй книзi цiєї серiї «Курiння i дiти: що може зробити школа».

Коли ми говоримо про те, що пiдлiткам не слiд курити, тому що це шкодить їх здоров'ю, нашi слова сприймаються як певна абстракцiя, яка не стосується життя даної конкретної людини. Тому ми пропонуємо не переконувати пiдлiткiв не курити розмовами про рак легень. Вплив курiння на репродуктивнi функцiї видається тiєю благодатною темою, у рамках якої розмови про шкоду курiння виявляться результативними. При цьому, звичайно ж, важливо уникати сухого перерахування результатiв дослiджень, а спробувати пов'язати науковi факти з життєвими спостереженнями.

Що можуть зробити батьки для захисту своїх майбутнiх онукiв вiд тютюнового диму

Одна з учасниць нашого дослiдження, яка не змогла вiдмовитися вiд курiння пiд час вагiтностi, як причину навела свою матiр, яка завжди курила. Тому найперше, що можуть зробити батьки для захисту своїх дiтей i онукiв вiд тютюнового диму, - це не курити.

Крiм того, батьки, якщо вони ознайомилися з наведеними вище матерiалами, можуть допомогти своїм дiтям вiдчути подану тут iнформацiю на прикладах життя родини. Навiть у родинах, де не курять, майже завжди є приклади родичiв, якi курили чи кидали курити. Життя майже усiх родин пронизане прикладами впливу курiння на здоров'я її членiв. Ознайомлення з науковими даними про вплив курiння на здоров'я iнодi допомагає по-новому прочитати сiмейнi iсторiї i по-iншому поставитися до вiдомих фактiв. Саме батьки можуть по-новому переказати своїм дiтям сiмейнi iсторiї.

Батько може разом iз сином згадати вiдвiдини родичiв, у яких у спальнi вже багато рокiв стоять два окремi лiжка i завжди клубочеться тютюновий дим. Хлопчик навряд чи розгледить за цим вплив курiння на потенцiю, а батько може ввести його в цю тему.

Хтось може згадати власнi чи чиїсь проблеми з нестiйким настроєм, частими депресивними станами i раптом пригадати, що в перiод, який передував народженню цiєї людини, хтось iз батькiв курив.

Одна з жiнок, якi брали участь у проведеному нами дослiдженнi, згадала, що коли вона знаходилася в пологовому будинку зi своєю дитиною, її сусiдка по палатi, яка пiсля пологiв намагалася скоротити споживання сигарет, нiяк не могла заспокоїти свою дитину пiд час годування. Вона плакала, кричала, коли iншi дiти вже засинали. І коли вона вирiшила безпосередньо перед годуванням покурити (а це, зрозумiло, категорично протипоказано), дитина була задоволена якiстю материнського молока i швидко заспокоїлася. Такий очевидний прояв нiкотинової залежностi у новонародженої дитини, мама якої курила пiд час вагiтностi, справляє жахливе враження.

Крiм творчого обговорення теми курiння взагалi, батьки можуть поговорити з дитиною про її курiння. Реакцiя батькiв на експерименти молодої людини iз сигаретами є дуже важливою для її курiння чи некурiння у майбутньому. На жаль, у деяких ситуацiях курiння дiтей виявляється вигiдним для їхнiх батькiв, як би безглуздо це не було.

Історiя дiвчини Олi полягала у тому, що вона почала курити й очiкувала розмови з батьками, яка б зупинила її. Мати, яка не курила, не говорила нiчого, тiльки дратувалась i влаштовувала обшуки у Олиних речах. Татовi-курцевi було приємно пiдкреслювати, що дочка тепер доросла i з нею можна курити на рiвних. Обравши таку позицiю, тато пiдтримав дорослiсть дочки, чого вона i потребувала, але разом iз тим пiдтримав i її курiння. Дiвчинка фактично виявилася в центрi батькiвського конфлiкту щодо курiння. У цьому випадку дитина з її курiнням виявляється iнструментом для конфлiктуючих батькiв. Тато використав дочку для вiдстоювання власної позицiї у конфлiктi з дружиною, не переймаючись її iнтересами, а мати боролась з новою проблемою старими методами, якi ще ранiше показали свою неефективнiсть. Потреба ж дiвчинки отримати визнання власної дорослостi з боку батькiв не задовольнилася. До речi, це визнання дорослостi можна продемонструвати, обговоривши з дочкою чи сином тi самi питання репродуктивного здоров'я.

Розмовляючи з дiтьми про курiння, дуже важливо уважно їх слухати, реагувати на те, що вони говорять, а не на те, що ми самi думаємо чи очiкуємо почути.

Що може зробити адмiнiстрацiя школи

Найменше пiдлiткiв курить у тих школах, де курiння заборонене для усiх - як для учнiв, так i для педагогiв, iнших спiвробiтникiв. Нiхто не має права курити на територiї школи. Запровадження таких заборон у компетенцiї адмiнiстрацiї школи, i цей захiд дуже ефективний.

Що можуть зробити педагоги

Зрозумiло, найбiльше можливостей у викладачiв бiологiї. Вони можуть згадувати вплив курiння при вивченнi майже усiх тем, якi стосуються анатомiї чи фiзiологiї людини. Є про що поговорити i викладачам таких курсiв, як валеологiя та безпека життєдiяльностi, якщо вони викладаються у вашiй школi. Дуже вдалим для даної теми був колись предмет про етику i фiзiологiю сiмейного життя. За бiльшої винахiдливостi таку роботу, ймовiрно, можуть проводити викладачi лiтератури, iсторiї, iнших предметiв.

Чималi можливостi є i у класних керiвникiв, нацiлених на розв'язання виховних завдань. Самостiйно чи разом зi шкiльним медичним працiвником вони можуть проводити бесiди як для усiх разом, так i окремо для хлопчикiв i дiвчаток. Хто не згадує себе в пiдлiтковому вiцi, коли так багато питань про взаємини статей i так хочеться довiрливо поговорити з дорослим, котрому можна цi питання поставити i який не обiрве на пiвсловi та не присоромить за надмiрну цiкавiсть.

Вiд чого хотiлося б застерегти педагога, який планує бесiду з пiдлiтками, так це вiд «вивалювання» всього матерiалу вiдразу. Для бесiди (не лекцiї) пiдiйде будь-яке одне дослiдження, про яке можна поговорити всiм разом. Тодi буде час вислухати усiх, довiдатися, що думає кожен з присутнiх, якi асоцiацiї у нього виникають, тобто що вiн згадує у зв'язку з даним дослiдженням, i що йому хотiлося б зробити чи про що довiдатися.

Що може зробити медичний працiвник у школi

Лiкар чи середнiй медичний працiвник у школi, залежно вiд його особистих якостей i його прагнень, може стати людиною, до якої потягнуться тi хлопчики i дiвчатка, якi намагаються вирiшити свої численнi пiдлiтковi проблеми. У низцi шкiл медичнi пункти стають справжнiми клубами, куди тягнуться не розбещенi батькiвською увагою й iнформацiєю з важливих питань пiдлiтки.

Досить традицiйними в бiльшостi шкiл є зустрiчi шкiльної медсестри окремо з хлопчиками i дiвчатками пубертатного вiку, на яких обговорюються питання статевого дозрiвання. Досить логiчним могло б бути додавання в програму цих зустрiчей теми, розглянутої у нашiй книзi.

Якщо медичний працiвник разом iз класними керiвниками органiзує серiю класних годин на теми курiння, це може стати важливим кроком до вирiшення цiєї проблеми в масштабах усiєї школи.

Але дуже важливо, щоб цю роботу проводили тiльки люди, якi не курять. Якщо курець починає проводити профiлактику курiння, то його участь, зрештою, зведеться до вiдстоювання власного вибору курця.

Що може зробити пiдлiтковий лiкар у полiклiнiцi

Дiти дорослiшають i переходять iз дитячої спочатку в пiдлiткову, а потiм i в дорослу медичну систему. Дуже правильно, коли уперше зустрiвшись iз новим пацiєнтом, лiкар поставить запитання про курiння. Навiть якщо деякi пацiєнти вирiшать ображено обуритись, важливо не припинити ставити це запитання. Але не менш важливо те, щоб лiкар не обмежився запитанням, а обов'язково давав додатковi коментарi. Якщо пiдлiток вiдповiдає, що не курить, лiкарю варто заохотити його в цьому i навести якийсь аргумент на користь некурiння, який надовго запам'ятається. Якщо ж пiдлiток вiдповiдає, що курить, необхiдно, щоб лiкар надав допомогу у киданнi курити. Докладнiше цю тему викладено у iншому посiбнику з нашої серiї «Як допомогти пiдлiтку звiльнитися вiд курiння».

Доречним втручанням пiдлiткового лiкаря може бути у тому випадку, коли вiн зустрiчається з пiдлiтками диспансерної групи. На пряме запитання про курiння деякi пiдлiтки схильнi вiдповiдати негативно, навiть якщо вони експериментують iз сигаретами. Однак лiкар може показати зв'язок iз курiнням саме того захворювання, на яке страждає його пацiєнт.

Що може зробити лiкар жiночої консультацiї

Важливо, щоб вагiтнi жiнки-курцi дiзналися про те, що їхнє курiння створює небезпеку для майбутньої дитини. Ця тема стосується, у першу чергу, лiкарiв, якi працюють у жiночих консультацiях та якi можуть i повиннi обговорювати з кожною вагiтною питання про курiння - i не тiльки її власного, але й курiння у родинi. На жаль, як показали результати нашого дослiдження, нерiдко все обговорення даної теми зводиться до питання лiкаря: «Шкiдливi звички є?», на що пацiєнтка вiдповiдає «Нi», i розмова переключається на iншу тему.

Особливо плiдним може бути втручання лiкаря, якщо жiнка чи подружня пара звернулася з приводу планування родини у випадку пiдозри на безплiднiсть. У цьому разi питання про курiння може бути не тiльки важливим джерелом додаткової iнформацiї, але i спробою знайти найефективнiший шлях лiкування.

Подружня пара, яка очiкує дитину, теж знаходиться у найбiльш вдалому для вiдмови вiд курiння перiодi. Звiльнення вiд курiння, розпочате заради майбутньої дитини, може бути надзвичайно корисним i для самих батькiв.

При цьому важливо звернути увагу, що зменшення частоти курiння чи кiлькостi сигарет, якi викурюються, хоча i здається корисним, проте звичайно не має великого сенсу - адже у цьому випадку жiнка буде глибше затягуватися чи робити бiльше затягувань, щоб отримати колишню кiлькiсть нiкотину. З цiєї ж причини дитина не виграє вiд переходу матерi на сигарети зi зниженим вмiстом смол. Докладнiше про це можна прочитати в книзi «Лёгкая ложь. Как табачная индустрия обманывает потребителей лёгких сигарет».

Найефективнiшим способом захисту дитини є припинення курiння. Важливо, щоб жiнка, яка планує вагiтнiсть, зробила спробу кинути курити. Якщо жiнка кидає курити протягом перших трьох-чотирьох мiсяцiв вагiтностi, вона вже iстотно зменшує ризик для дитини. Незалежно вiд того, скiльки часу жiнка курила колись, вагiтнiсть для неї є найбiльш придатним i сприятливим часом для припинення курiння [48].

Що можуть зробити самi майбутнi батьки

Ефективних варiантiв вирiшення проблеми небагато. Фактично це усього одне рiшення - звiльнитися вiд курiння. Однак виникають питання про те, коли це краще зробити i з чого почати. 

Коли краще кидати курити

Найкраще кидати курити якнайшвидше, хоча ще краще, напевно, просто не починати курити. Якщо людина, яка ознайомилася з попереднiми роздiлами цiєї книги, ще молода, курить вiдносно недавно, i хотiла би вiд цього заняття вiдмовитися, то навряд чи варто приймати рiшення покурити кiлька рокiв, а потiм, ближче до появи дiтей, кинути. Як ми бачили, за кiлька рокiв курiння вже може принести помiтну шкоду. Чи варто ризикувати?

Якщо кинути курити самостiйно поки не виходить, можна скористатися матерiалами книг «Как стать некурящим» i «Как я бросил курить». Нерiдко це робить успiшними спроби кинути курити. Якщо i цього виявляється недостатньо, можна звернутися до консультанта, який надасть допомогу щодо кидання курити. Інформацiя для консультанта надана в однiй iз книг цiєї серiї.

Якщо вiдбувається «планування сiм'ї».

Цей симпатичний термiн - «планування сiм'ї» – очевидно, стосується того процесу, коли майбутнi батьки вирiшують, коли в них має з'явитися маля. Отже, якщо ця подiя запланована на найближчi роки, а майбутнi батьки поки що курять, то актуальнiсть кидання курiння для них пiдвищується. При цьому важливо, щоб припинення курiння кожного стало метою для обох, а не її припинення стало його метою i навпаки. Якщо вагiтнiсть планується, майбутнi батьки готуються до неї, готують своє житло, своє зовнiшнє i внутрiшнє середовище до появи нової людини. Чудово, якщо в рамках цiєї пiдготовки приймається i рiшення про припинення курiння.

Це особливо важливо, якщо вагiтностi ще немає, незважаючи на зусилля, яких докладають. Кинути курити - важливий крок на шляху до зачаття.

Якщо жiнка вже вагiтна.

Якщо на момент виявлення вагiтностi батьки все ще курять, їм знову ж таки варто докласти максимум зусиль, щоб у найкоротший термiн звiльнитися вiд курiння. Чим швидше це станеться, тим менше токсичних речовин потрапить у органiзм маляти, яке росте та розвивається. І потрапляють цi речовини не тiльки вiд мами- курця, але i вiд тата, i вiд iнших курцiв.

На жаль, як показали наведенi нами дослiдження, суспiльна свiдомiсть живиться мiфами про способи припинення курiння. Наприклад, нерiдко вагiтнi жiнки-курцi посилаються на чиюсь рекомендацiю не кидати курити рiзко, i джерелом такої рекомендацiї, на жаль, iнодi виявляються навiть лiкарi, що посилаються на синдром скасування нiкотину в дитини.

Чим швидше вагiтна жiнка вiдмовиться вiд курiння, тим краще для її дитини. Поступова вiдмова вiд курiння рiдко буває ефективною й в iнших ситуацiях, а для жiнки, яка чекає на дитину, вагання може бути ще й небезпечним. Тому кидайте курити одразу, як тiльки довiдалися про вагiтнiсть. На щастя, природа сприяє цьому, i багато жiнок починають вiдчувати особливу ворожiсть до тютюнового диму.

Неоднозначним є питання про застосування медикаментiв для припинення курiння пiд час вагiтностi. Багато медикаментiв протипоказанi однозначно. У процесi обговорення знаходиться застосування нiкотин-замiнної терапiї. Якщо жiнка не може вiдмовитися вiд курiння без медикаментiв, то застосування НЗТ є меншим злом, нiж продовження курiння. Однак варто пам'ятати, що надходження нiкотину, як iз сигарет, так i з препаратiв НЗТ сприяє пiдвищенню ймовiрностi синдрому раптової дитячої смертi, який обговорювався вище. Тому застосування НЗТ пiд час вагiтностi може бути тiльки дуже короткотермiновим. Чим менше нiкотину, тим краще.

Теги:

Медіа