Хто ж то лукавий приховав лад людського буття i ввiв людство в оманливе iснування – хронiчнi, психiчнi i фiзiологiчнi болячки? Бо написав Шевченко про людськi кiстянi комори, в якi залiзли свинi iз- наддвору – та й рохкають. Ми шукаємо винних у своїх хворобах – негараздах, поганих правителях, горе-окупантах, чужорiдних релiгiях, поганих лiкарях, злиденному життi.

А як же ми боремося з цими проблемами? Лiкуємо хворобу, яка є наслiдком, а не причиною, ще бiльш каторжно, принижуючись перед роботодавцями – працюємо; похиливши голову йдемо в наймити, до рабської образливої людське єство працi; вислужуємося перед нелюдами i нечестю. Прийняли чужорiдну догму про грiшнiсть людського життя забуваючи, що творець створив по подобi, а вiн не може бути грiшним i неправедним.

Причина проста – рабство фiзичне, релiгiйне, духовне яке, як та свиня, залiзло людям в голови i не дає вiдчути себе творцем на землi, жити в ладу з Батьком Небесним, Свiтом у всiх його проявах.

Тi, хто правлять Цивiлiзацiєю не дають вiдладувати голову, вiдчути i зрозумiти свiй творчий початок i зайнятись своєю сродною працею спiвтворця Свiту, виконати свою земну Мiсiю-Призначення данного-сьогоденного перебування у Явному Свiтi – iнкарнацiйну програму.

А нашi прапрадiди Гети, якi вчили Свiтослава, – знали правду про першопричини хроб людства. Ось як про це написав не грек, а русич-батько iсторiї Геродот:

Іншим великим вчителем воїнiв Святослава Лев Диякон називає Замолксиса. Зальмоксис або Зальма також проповiдував вiру в безсмертя душi гетам, котрих, за їхню вiру в безсмертну душу, греки називали гетами-невмираками. Геродот приводить у своїй «Історiї» грецьку легенду про Зальму (Сальмоксiя) або Гебелейзiна, котрий вчивгетiв божественної мудростi, пiсля смертi воскрес i став богом. А Платон розповiдає, що сам Сократ вивчав у лiкаря бога Зальми молитву благословення (оздоровлення) вiд недуг. Ось як цей лiкар-гетпояснював Сократу вчення бога Зальми: «Вашi грецькi лiкарi слушно повiдають, що один член тiла не дасть ся вилiчити без оздоровлення цiлого тiла. Але Зальма, наш король, котрий є богом, учив нас, що, як не вилiчити очей без уздоровлення всiєї голови, а знов голови без оздоровлення всього тiла, так не вилiкуєш тiла без попереднього уздоровлення душi. Все йде вiд душi, i добро, i лихо; найлуччi молитви i пiснi на уздоровлення душi – то добрi поучення». Інший грецький iсторик Порфирiй зазначав, що гети шанують Зальму, котрий мав ще с дне iм'я – Талес (Геракл).

Метафiзика

Метафiзика — фiлософiя буття, наука про граничнi i надчуттєвi принципи i засади буття.

Термiн метафiзика походить вiд сполучення грецьких /лєта (теiа) (пiсля) i (рьаї- ка (фiзика). Тобто метафiзика — це те, що йде пiсля фiзики. Так назвали учнi Арiстотеля його твори, що не потрапили до твору «Фiзика».

Поняття «метафiзика» в iсторико-фiлософському аспектi має ряд значень, якi суперечать одне одному, тому значення термiну дуже сильно залежить вiд контексту:

 • етафiзика — це вчення про надчуттєвi, недоступнi досвiдовi принципи i начала буття (iснування свiту);
 • Метафiзика — це синонiм фiлософiї;
 • Метафiзика в переносному розумiннi (буденному) вживається для означення чогось абстрактного, малозрозумiлого, умоспоглядального;
 • Метафiзика — це наука про речi, спосiб з'ясування свiтоглядних питань (сенс життя — основне питання фiлософiї тощо), якi не пiддаються осягненню за допомогою експерименту та методiв конкретних наук;
 • Метафiзика — це концепiя розвитку, метод пiзнання, альтернативний дiалектицi.

В значеннi «антидiалектика» термiн «метафiзика» запровадив у фiлософiю Гегель. Ще в кiнцi 1998 року Глава Римської Католицької Церкви Папа Павло Другий (Войтила) звертаючись до католикiв i людей свiту закликав до негайного визнання Метафiзики i перехiд на її технологiї вже в XX столiттi, бо iнакше, попередив Понтифiк, цивiлiзацiю жде неминуча загибель.

В 90-х роках пiсля розвалу Союзу буйним цвiтом почалася з'ява цiлителiв, екстрасенсiв, магiв та iнших заробiтчан. Проводилась маса семiнарiв, курсiв, з'їздiв. В цей же час був створений i iнститут народної медицини. Я хотiв би застерегти тих, хто хоче побавитись в цi iгри з надможливостей, в тому числi i метафiзичних.

На одному з семiнарiв на якому були викладачами вченi з України, Європи, Росiї, Африки – керiвник семiнару Вiктор Михайлович Кандиба i його син доктор ме- дичних наук зробили оголошення, що до початку занять ми пропонуємо тим, хто не збирається цiй практицi присвятити життя, хто не має родових коренiв для знахарства – краще хай пiдуть, бо завтра буде пiзно. Та енергiя, яку вони навчаться продукувати у когось знiмаючи головну чи iншу бiль, лiкуючи внутрiшнi хвороби, яка включиться вже помимо їхньої волi, якщо вони припинять практику – їх зруйнує. І таки правда багато знайомих вже вiдiйшли з життя, хто тяжко хворiє, хто має проблеми з психiкою. Застерiгаю молодь – не грайтеся в екстрасенсорику – наслiдки не передбачуванi. Що це надзвичайно по- тужний психофiзичний iнструмент, який мабуть i правильно замовчується, приведу тiльки два приклади:

 • на семiнарi декiлька днiв викладав один з керiвникiв лiкарнi Павлова. Вiн вчив як подивитись гральнi карти не вiдкриваючi їх, як зайти уявно у квартиру i розглянути її з середини. На перший погляд божевiльня, але деякi з семiнаристiв навчилися цього дива.
 • доктор медичних наук з Москви вчила як лiкувати 1-3 стадiї раку кольоровими енергетичними сферами i до неї була черга на рiк наперед.

Тому порада – хто хоче освоїти методи лiкування психiчних i фiзичних недугiв i у вас є до цього покликання – йдiть навчайтеся в державних медичних закладах, а якщо у вас вистачить хисту, то вчить i iнше, але на цiй базi. Шевченко написав:

«І в тую кiстяну комору залiзли свинi iз над двору та й рохкають».

Аби душа чиста

Два злодiї опiвночi Костьол обкрадають; Обшарили всi скарбони, Святих обдирають. І забрали, якi були, Свiчки з лiхтарями, Далi їден на олтарик Пнеться з постолами. «Та що ж бо ти, брате, робиш? – Став їден казати, – Як-то можна святе мiсце Постолом валяти?» «Мовчи, брате! – другий каже. – Ми тут перед Богом: Аби душа чиста була, – Постоли – нiчого!" Степан Руданський

Наука довела, що думки матерiальнi, мають властивiсть реалiзуватись, втiлюватись. Але якщо в кiстянiй коморi (головi) та й багато налiзло тих свиней, що рохкають, то якi ж думки в тiєї людини, i яку багнюку вона наматерiалiзує, щоб наситити своє ненаситне єство. В такої людини i злочин «свята» справа, бо в нього така душа намазюкана брудом. Крижанiвська на початку 20 сторiччя писала: »...подивiться на хмару демонiв, що створюються злочинним мозком, погляньте як вони кубляться, якi вони агресивнi i жорстокi, шукаючи до кого ж присмоктатися. Якi думки обсiдають голови тих, хто вважає себе обдiленим у грошовому-матерiальному вiдношеннi, яка незлiченна маса людей не бажає бути обмежена моральними законами, совiстю, чи обов'язком, в силу потакання своїм ницiм тваринним iнстинктам. Чи багато подолало в собi iнстинкти звiра i тварини, живуть з любов'ю до Свiту, Творця i є одухотворенi».

Сучаснi прибори показують якi ницi iнстинкти, що вiдображаються в кольоровiй гамi, тримають в полонi все людське i Боже в багатьох людей.

Чи зможе хтось у залi сказати, що аналiзуючи день, що минув, може вiдмiтили, що 30 хв. – годину творили простiр любовi (не тваринної), чистоти, процвiтання, радостi, щастя, гармонiї для себе, родини, держави, Свiту. Ось такi «творцi», що плодять навколо себе негатив, чекають вiд невiдомо кого, що буде щасливе радiсне життя, фiзичне i психiчне здоров'я, достаток i процвiтання.

Твариннi емоцiї, злостивiсть, жадiбнiсть, агресiя вбивають у людини не тiльки творчий початок, а й надiю на добру долю i здоров'я.

Ви знаєте приклади, коли певнi групи людей, об'єднанi добрими намiрами, у певний, визначений час, бажали здоров'я, щастя, любовi хворiй людинi i вона швидко видужувала.

Маємо свiжий приклад iз Чернiгiвщини коли священики однiєї церкви роздавали прихожанам «молитви» щоб занепала iнша церква.

Шановнi, до тих пiр поки не очистимо свої кiстянi комори-голови, вiд того свинства, що нам напхали i ми самi наплодили, годi сподiватися на щасливу долю, здоров'я, радiсть буття i процвiтання для себе, родини, громади.

Щоденно на свiтанку i вiдходячи до сну творiмо свiй простiр любовi i радостi i буде Вам по думках i образах Ваших!

Ми визначились, що думка, створений образ – матерiальнi – проявленi. І вiд того, що у людини в головi, залежить її сього- дення i майбутнє – доля. Бо народна мудрiсть говорить: «Збереження ладу, а не виправлення безладдя є найвищим проявом i принципом мудростi. Лiкувати захворювання пiсля того, як воно виникло, все одно, що копати криницю, коли захотiлося пити, чи кувати зброю, коли розпочалася сiч». Керiвник проекту «Буран» (космiчний човник) Валентин Кольцов разом з групою визначних вчених: членом Кором Зенiним Станiславом, лiкарем Єлiзаровим та iншими створили медично-дослiдницький центр, мета дiяльностi якого дослiдження людини, i встановили, що сучасна наука дослiдила людину на 5-7 вiдсоткiв – найменше в сучаснiй цивiлiзацiї. До матерiальностi думки вони прийшли i на дуже поширенiй проблемi фiзичного здоров'я людини – мiжхребцевих грижах. Сучасна наука переконує, що єдиний вихiд – хiрургiчнi операцiї, бiльшiсть яких не дає результату, або приводить до втрати працездатностi i нерухомостi.

Вихiд був знайдений випадково. Один дiд в Пiдмосков'ї заговорював грижi i вони зникали. Було перевiрено ряд пацiєнтiв i клiнiчнi дослiдження показали стовiдсоткове видужання хворих. Причина гриж – iнформацiйний вплив стороннiх людей, неправедне життя самої людини.

Як може бути творцем людина i якi її надможливостi приклад з нашої з друзями практики: в 90-тi роки з Москви приїхав до Києва професiйний Грушнiк i розвiдник з паранормальними здiбностями, полковник Сiльверственко Володимир Володимирович, який створив в Пiдмосков'ї медичний центр по лiкуванню ракових хворих. Вiдiбрав бiльше 50 випускникiв медичних вузiв, провiв їм навчання i почав лiкування. Чому вiн навчив своїх учнiв – один приклад. Всi пам'ятають Юрiя Лонга, який мав надздiбностi лiкував людей, проводив багатолюднi сеанси. Так от двоє учнiв Сiльверственка пiднялись на сцену i розпочався «цирк». Коли вiн казав, що не бiйтеся, я вас введу в певний стан i ви впадете, то замiсть цих хлопцiв падав сам, нiчого не розумiючи, всi подiї вiдбувалися до навпаки. Великий цiлитель i маг розгубився.

На Україну приїхав тому, що був родом з Кiровограду i хотiв навчити своїй системi лiкування раку землякiв. Лiкувався рак за певною методикою Володимира Володимировича до 3 степенi за один сеанс. Все це через вмiння творити образи i управляти своїм мозком.

Головна заповiдь Гiппократа: «Лiквiдуй причину – вiдiйде хвороба».

З 1911 року, бiльше 90 рокiв медичнiй науцi нiяк не вдається встановити причи- ну гiпертонiчних хвороб – кризiв – постiйного звуження артерiол. Але Бутейко i Фролов говорили за вмiст в кровi вуглекислого газу С02. Цiй же науцi давно вiдомо, що причиною артерiальної гiпертонiї є знаходження артерiол в постiйно звуженому станi i є недостатня концентрацiя в артерiальнiй кровi – природного вазодилататора (судинорозширювача) -вуглекислого газу С02.

А засвоєння органiзмом кисню, що надходить до нього через легенi залежить вiд цього ж С02. Чим бiльше в органiзмi (в кровi) С02, ти бiльше 02 (кисню) (по артерiолам i капiлярам) доходить до клiтин i засвоюється ними. Ось такi дива «медичної науки» 100 рокiв шукавшої причину «безпричинної» гiпертензiї. А виходить, що їм це не було потрiбно. Бо до застосування медичних препаратiв, якi рiзко знижуютьтиск, смертнiсть вiд iнфарктiв i iнсультiв була до 2-х разiв меншою. І як говорить академiк Лонг, звичайне лiкування по схемi валерiаною, синюхою бiльш ефективне i набагато лiпше для органiзму.

На цьому фонi важко не оцiнити винахiд академiка Н.А. Агаджаняна, який керував проектом пiдготовки повiтря для космiчних станцiй i винайшов прибор «Самоздрав» застосування якого повертає 60-ти рiчну людину в 35-40 рокiв, вiдновлює iмунiтет, позбавляє людину необхiдностi збагачувати фармацевтiв i горе-лiкарiв. Проведенi дослiдження людей похилого вiку показали, що у бiльшостi з них в станi спокою в артерiальнiй кровi мiститься 3,6- 4,5% С02 (при нормi 6-6,5%).

Сучаснi лiкарi – в силу i факту своєї освiти – один з елементiв системи реалiзацiї продукцiї фармацевтичної промисловостi, бажають вони того, чи нi.

Який змiст лiкувати хворобу не впливаючи на її причину? Але виникає питання: навiщо лiкар, коли немає хвороби?

Ще один аспект пов'язаний з системою дихання. Вченi встановили, що при народженнi дитинi важко адаптуватись до повiтря, бо воно рiзко вiдмiнне вiд внутрiутробного.

Але, якщо пiсля народження не поспiшати вiдрiзати пуповину до 4-х годин – дитина отримує можливiсть адаптуватись до повiтря, навчитись ним дихати i нiколи не хворiтиме на дихальнi i легеневi хвороби.

Цилiндри Фараона

В 20 р. минулого столiття граф Колонна Валєвський отримав на Кавказi вiд хранителiв знання, якi вiн виклав в книзi «Кавказьська йога» виданiй в Нью-Йорку в 1954 роцi. В 1976 р. в Закавказзi Добровольськiй i Ковтун з Санкт-Петербурга знайшли рукописи якi повторювали матерiали викладенi в книзi Валєвського.

Найбiльше їх зацiкавило описання так званих цилiндрiв Фараонiв. Цi стержнi через поєднання гальванотерапiї, металотерапiї, мiнералотерапiї та магнiтотерапiї переводять органiзм в iнший, бiльш «високий» енергетичний стан при якому краще проходять вiдновлювальнi процеси в органiзмi та сприяють гармонiзацiї всього органiзму. Один з цилiндрiв називають сонячним (мiдний), iнший – мiсячним (цинковий). Вiдновлюють дiяльнiсть серцево-судинної системи (гiпертонiя), внутрiшнiх органiв, кровi, нервової системи, покращують настрiй, сон. Є помiчними у кожнiй сiм'ї. Захищають вiд випромiнювання електроiнформацiйними приборами, впливу стороннiх людей. Запатентованi, реалiзуються в 20 країнах Європи на протязi 20 рокiв.

Сезон щеплень

Надходить перiод психiчної iстерiї пов'язаної з сезонними щепленнями, або як казав президент Бiлорусi кукурiкаючими, гавкаючими, хрюкаючими грипами, якi як вiн сказав вони в Бiлорусi заборонили i спокiйнiсiнько це штучне лихо переживають.

Ми цю тему глибоко i всебiчно обговорили на шостiй конференцiї, необхiдностi повертатися до неї немає.

Тiльки окремi штрихи:

 • ВООЗ яка найбiльше лементує про щеплення i робить свої прогнози фiнансується мiжнародною фармацiєю, яка й продукує цi «лiки» i заробляє на них.
 • В цьому роцi в санаторiї «Жовтень» пiд Києвом проводилися лекцiї для вагiтних жiнок по проблемi щеплень. Вчена з кафедри фiзiологiї iнституту iм. Богомольця повiдомила, що замовчується факт матерiалу носiя щеплення проти кору-дифтерiї, жовтухи (трiйчатки). Ним є фенол – руйнiвник гiпоталамуса i вбивця iмунiтету – а це щеплення проводиться пiсля народження дитини. А ми говоримо, що в нас слабкий iмунiтет, дiти часто хворiють i кволi.

Я маю право за це говорити, бо ще в 1942 роцi, коли моя мати була в евакуацiї в м. Хасав-Юрт, Дагестан, вiд щеплення померли моя старша сестра Галина (4 роки) i брат Валерiй (2 роки). І при цьому мати була досвiдченою медсестрою. Ладування здорового способу життя Українцiв-Русичiв.

Музичнi — звуковi вiбрацiї

Мабуть правий наш колега по оргкомiтету пан Трилiс, що українцi бiльше почали хворiти коли перестали спiвати. Вплив звукоряду, мовних вiбрацiй на фiзичний стан людини, ще до кiнця не дослiджений i цьому є багато причин, бо в першу чергу наука впала в крайнiсть вивчення фiзiологiчного стану, забувши за дух i духовнiсть, душевнi прояви. Декiлька практичних прикладiв:

В Росiї створений медичний центр в Сибiру де музичними програмами i пiснеспiвом лiкують практично всi хвороби i психiчнi стани.

У нас на Донбасi є музична школа де будь-яку дитину навчають мистецтву спiву коли дитина спiває на 4 октави i зрозумiло при цьому оздоровлюється. Цi учнi займають першi мiсця на мiжнародних конкурсах.

А лихо принесли на нашу землю чорноризцi-болгарськi iудеї Кирило i Мефодiй прибравши з альфабету дзижджачi i шиплячi буквосполучення, наведу такий факт. Вченi Вольнов i Хольнов молодому хлопцю, який розiрвав хребет i втратив стовiдсотково працездатнiсть, без можливостi реабiлiтацiї, запропонували спiвати Мантру «ЗУМ» за певною методикою. Через 4 мiсяцi кiлькагодинного проспiвування мантри в день, хворий вiдчув поколювання i тепло в стопах нiг, а через 9 мiсяцiв був повнiстю здоровий. Спiв цiєї мантри вiдновлює нервовi клiтини i канали i прокладає мiсток мiж свiдомiстю i пiдсвiдомiстю, тобто синхронiзує дiяльнiсть пiвкуль головного мозку, розбалансований при шизофренiї. От таку то диверсiю завдали нашому етносу ворожi просвiтителi. Остаточно добили звукоряд i альфабет в 1917 роцi довiвши його до 33 лiтер – Троцький i Свердлов.

Вплив мистецтва i кольору, форми

Сучасна апаратура дає можливiсть бачити спектри кольорiв хворих на рак, СНІД, психiчнi хвороби людини. Що ж ми бачимо: бруднi сiро-темно-коричневi, чорно-розмитi кольори, що переважають в аурi хворої людини. А тепер погляньте на кольори одягу який пропонують так званi моднi дизайнери. Чи буде у людей, що носять такий одяг здоров'я. Чи може вважитися людиною, двонога худоба, що носить пошматований одяг, неохайно одягнута, оголена, пропiрсiнгована, з цигаркою в однiй руцi i пiвком в iншiй. Вiк життя їх тiльки до 40-50 рокiв i то в хворобах i злиднях бо нi психiчного нi фiзичного здоров'я в оцiх волоцюг не має i бути не може.

Шановнi, нам нав'язують психiчно-збочене мистецтво абстракцiї, руйнацiї, диявольщини, сексуально i психiчно збоченi мистецтвознавцi i продюсери.

Давайте для науки поселимо таких нелюдей у кiмнату обставленими такими творами, непропорцiйними меблями, виготовлену в хворих кольорах, кiмнатi неправильної попорцiї, iз музикою яка рве нервовi клiтини i канали – з їжою ГМошною, скiльки вони протримаються? – досвiд показує, що через тиждень готовий клiєнт шостої палати. Давайте їм повернемо всю ту гидоту яку вони нам нав'язують, та й прослiдкуємо, щоб споживали повним ротом i тим що залишилося вiд їх мiзкiв. Простiр швидко очиститься.

Правда про сучасну науку

Сучаснi свiтила вiд науки на питання що таке електричний струм вiдповiдають: «спрямований рух електронiв вiд плюса до мiнуса! А на питання чому вони бiжать так, а не навпаки? Що таке плюс i мiнус?» Кажуть – це одному Богу вiдомо. І це наука?

Що говорять бiологи про те, що таке життя? Нiчого, – масло масляне: «Життя - це життя!». Дають лише опис визначення про «форму iснування бiлкових тiл» i т.п.. Чому з'явилося життя, як все проходить – вiдповiдь на рiвнi пiдручникiв 6-го класу.

Якщо казати правду узагальнено-сучасної теоретичної фiзики не iснує. Приклад електрогенератора Миколи Тесли показує, що «очевидної фiзики» тут немає i в поминi. А натурфiлософи середньовiччя сказали б нам, що така сила взялася безпосередньо з повiтр'я, з Всесвiту, що був задiяний «не проявлений ефiр», пiдключенi «природнi струми, що нас оточують».

Всесвiт неоднорiдний. Досвiди, що неодноразово проводили вченi по визначеннi швидкостi руху рiзних часток, однаково вiдкидають теорiю Енштейна i цiлком вписуються в визначення неоднорiдностi Всесвiту. Дослiди проведенi в Флоридi, в яких лазерний промiнь був пропущений через нестабiльне газове наповнення, дав швидкiсть в 300 разiв перевищуючу швидкiсть свiтла.

Вченi взяли насiння лютика i сфотографували його по методу Кiрлiана. На проявленiй свiтлинi, крiм зернятка, було вiдображена доросла рослина лютика вцiлому. Вона була немов би прикрiплена до зернятка.

Академiк Лєвашов говорить, що наука помилково сприймає феномен людини, починаючи з того, звiдки вона взялася, звiдки прийшла. Є багато доказiв на користь тому, що людина не є продуктом розвитку планети Земля, а для визначених цiлей привнесена сюди з iнших планет. Так як i всi в нашому Всесвiтi, людина складається з семи взаємопроникних вiльних первинних матерiй, якi в рiзних комбiнацiях створюють фiзичне тiло, затим його ефiрне, астральне, ментальнi. Циркуляцiя форм матерiї мiж фiзичним тiлом i тiлами його сутностi i є в повному розумiннi слова життям. У планети Земля також iснує сiм якiсних рiвнiв i вiдповiдно шiсть, так званих, якiсних бар'єрiв, якi людина поступово проходить при вертикальному розвитку. Це писав Геродот описуючi спiлкування Платона, Сократа i короля Зальми (Геракла).

Як боролася так звана академiчна (царська) наука з iстинною наукою знаннями написав Лев Толстой: «Вони висипали на просту, зрозумiлу iстину, таку кiлькiсть надуманих «священних» iстин, що стало неможливо зрозумiти чи сприйняти їх всi, чи знайти в них ту, яка потрiбна людям. Це перший спосiб.

Другий: яким вони зловживали бiльше тисячi рокiв, в тому, що вони просто вбивають, спалюють тих, хто хоче вiдкрити iстину. І хоч зараз вони не спалюють, але обливають брудом, отруюють життя сподвижникiв.

Третiй спосiб: це визнаючи себе церквою, або непогрiшними, вони промовчать, коли це їм вигiдно, протилежному тому, що сказано в писаннi.

Толстой пише, що уводячи людей вiд iстинного, правителi свiту вiд медицини втокмачують людям псевдоiстину: що необхiдно i важливо насамперед турбуватись про своє тiло, а так як ця турбота не має кiнця, люди забувають не тiльки про життя iнших людей, а й про своє власне призначення на землi.

Розглядаючи будову Всесвiтiв, Академiк Лєвашов визначає:

«В усiх земних релiгiях, Господь Бог створює Всесвiт... але тiльки в тому виглядi, як його уявляють люди, якi дивляться на нiчне небо i спостерiгають на ньому зiрки i планети, i iншi явища в межах видимостi. І чомусь то «створюваний Господом Богом Всесвiт точно вiдповiдав тiльки цим уявленням людини».

В 1965 роцi Академiя Науки СРСР прийняла постанову про заборону пiддавати сумнiву або критицi теорiю вiдносностi язикатого Енштейна.

Бiльшiсть фiзичних явищ забороненi не природою, а науковими постулатами, про те, що принципово неможливе. Таким чином, вченi монополiзують право на iстину. Крiм того, в сучасному технократичному свiтi зачасто присутня не наукова iстина, а комерцiйний iнтерес рiзних соцiальних груп. При цьому iнтерес може мати паразитичну форму.

Американський вчений Фейерабенд засвiдчив, що перехiд на альтернативнi технологiї буде обов'язково супроводжуватись створенням у суспiльствi альтернативних академiй наук, унiверситетiв, шкiл. Заборонити такий пiдхiд неможливо.

Теги:

Схожі статті

 • 03.03.2016
  7421

  Кожна людина народжена для щастя, та не кожна знає, як його досягнути. Одним із шляхів

  ...
 • 03.03.2016
  1706

  Порозліталися галактики
  Ніхто не з на куди і далі...
  Планета крається на клаптики,

  ...

Медіа